Đáp án đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán được trường THPT Xuân Trường tổ chức thi, đề và đáp án chi tiết tại đây.

Câu 1: Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh 2a và vuông góc với đáy. Góc giữa  và đáy bằng 450. Tính theo a thể tích khối chóp SABCD

 • A. 8√2a³
 • B. 8√2a³/3
 • C. 16√2a³
 • D. 4√3a³/3

Câu 2: Giá trị lớn nhất của hàm số

 

trên đoạn [-1;0] là

 • A. -2/3
 • B. 0
 • C. -1/2
 • D. 2

Câu 3: Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

y = -x^4 + 8x² – 2 trên đoạn [-3;1]. Tính M+m?

A. -25      B. 3      C. -6       D. -48

Câu 4: Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số

là đúng

 • A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (-∞;-1) và (-1;+∞)
 • B. Hàm số đồng biến trên các khoảng (-∞;-1) và (-1;+∞)
 • C. Hàm số luôn luôn đồng biến trên R\{-1}
 • D. Hàm số luôn luôn nghịch biến trên R\{-1}

Câu 5: Cho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng a và cạnh bên tạo đáy góc 60º .Thể tích của khối chóp đó bằng :

 • A. a³√3/12
 • B. a³√3/6
 • C. a³√3/36
 • D. a³√3/18

Câu 6: Số điểm cực trị của hàm số y = x^4 – 3x² + 1 là

 • A. 3
 • B. 1
 • C. 2
 • D. 0

Câu 7: Hàm số

có bảng biến thiên như hình vẽ. Xét trên tập xác định của hàm số. Hãy chọn khẳng định đúng?

 • A. Không tồn tại giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
 • B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng
 • C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng
 • D. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng và giá trị nhỏ nhất bằng

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 – THPT Xuân Trường