Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 Phòng GD huyện Yên Mô đã được cập nhật dưới đây. Đề thi theo hình thức tự luận gồm 5 câu hỏi: Cho biết (x – 1)f(x) = (x + 4).f(x + 8) với mọi x. Chứng minh rằng f(x) có ít nhất hai nghiệm

Câu 1: (1,5 điểm) Thời gian giải xong một bài tập (tính theo phút) của 30 học sinh được ghi lại trong bảng dưới đây.

a. Dấu hiệu ở đây là gì?

b. Lập bảng “tần số”

c. Tính số trung bình cộng

Câu 2. (1,5 điểm). Cho đơn thức: 

a. Thu gọn đơn thức A

b. Xác đinh hệ số và bậc của đơn thức A

- Quảng cáo -

c. Tính giá trị của đơn thức A tại x = 2 và y = -1

Câu 3. (3,0 điểm) Cho hai đa thức

P (x) = 4x2 + x2 – 3x + 7 + x và Q(x) = -4x2 + 2x – 1 + 2x – x2 – x

a) Thu gọn hai đa thức P(x) và Q(x)

b) Tìm đa thức M(x) = P(x) + Q(x) và N(x) = P(x) – Q(x)

c) Tìm nghiệm của đa thức M(x)

Câu 4 (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC), tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Vẽ DE vuông góc BC tại E

a) Chứng minh tam giác ABD = tam giác EBD

b) Cho AB = 6cm, AC = 8cm. Tính BC, EC

c) Gọi I là giao điểm của tia ED và BA. Chứng minh tam giác BIC cân

d) So sánh AD và DC

Câu 5 (0,5 điểm) Cho biết (x – 1)f(x) = (x + 4).f(x + 8) với mọi x. Chứng minh rằng f(x) có ít nhất hai nghiệm.