Các em cùng nhanh tay tham khỏa đề kiểm tra chất lượng học kì 2 môn Toán lớp 7 của Sở GD Bình Dương. Đề thi gồm 5 câu hỏi, trải dài toàn bộ kiến thức đã học: Vẽ đường phân giác BD của tam giác ABC (D thuộc AC). Vẽ DB vuông góc với BC tại E. Chứng minh tam giác ABD = tam giác EBD

toan-7-binh-duong-2

Câu 1 (1,25 điểm)
Cho bảng số liệu sau

toan-7-binh-duong

a. Lập bảng tần số
b. Tính số trung bình cộng
Câu 2 (1,25 điểm)

Cho đơn thức toan-7-binh-duong-1

a. Thu gọn đơn thức M rồi xác định hệ số và phần biến của đơn thức
b. Tính giá trị của đơn thức M tại x = -1 và y = 2
Câu 3 (2 điểm)
P(x)= -2×3 – 7x + x3 – x2 + 1
Q(x) = x2 – 2×3 + 3×2 – 1
a. Thu gọn và sắp xếp các đa thức theo thứ tự giảm dần lũy thừa của biến
b. Tính P(x) + Q(x) và P(x) – Q(x)
Câu 4. (1,5 điểm)
a. Tìm nghiệm của đa thức A(x) = 5/2.x + 10/3
b. Cho đa thức f(x) = x3 + ax2 + bx – 2
Xác định các hệ số a, b biết đa thức có hai nghiệm x1 = -1 và x2 = 1
Câu 5 (4 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm, AC = 4cm
a. Tính độ dài BC
b. So sánh các góc của tam giác ABC
c. Vẽ đường phân giác BD của tam giác ABC (D thuộc AC). Vẽ DB vuông góc với BC tại E. Chứng minh tam giác ABD = tam giác EBD
d. Trên tia đối của tia AB, lấy điểm K sao cho AK = EC
Chứng minh góc BKC bằng góc BCK
e. Tia BD cắt KC tại I. Chứng minh IA = IE.