Dưới đây là đáp án đề thi môn Hóa THPT Quốc gia 2020 mới nhất. Được dapandethi cập nhật liên tục đáp án 24 mã đề môn Hóa THPT Quốc gia 2020 nhanh nhất. Giúp các em có thể nhanh chóng tra cứu và đánh giá năng lực làm bài thi của mình.

Và ngay sau đây là đề thi môn Hóa THPT Quốc gia 2020 chính thức. Xin mời các em cùng tham khảo ngay sau đây!

Đề thi môn Hóa THPT Quốc gia 2020 chính thức

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia 2020 tham khảo

Và ngay dưới đây là đáp án tham khảo 24 mã đề môn Hóa THPT Quốc gia 2020 mới nhất.

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 201

41. C 42.D 43. B 44.A 45. B 46.D 47.C 48.D 49.C 50.D
51.D 52.B 53.A 54.A 55.C 56.B 57.B 58.A 59.A 60.B
61.A 62.B 63.B 64.D 65.A 66.B 67.D 68.D 69.D 70.A
71.A 72.D 73.A 74.B 75.D 76.A 77.D 78.B 79.D 80.A

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 202

41.A 42. D 43. B 44. A 45. A 46.C 47.B 48.C 49.D 50.B
51.A 52.D 53.A 54.B 55.C 56.D 57.D 58.B 59.C 60.A
61.B 62.B 63.B 64.A 65.A 66.A 67.B 68.B 69.D 70.A
71.A 72.D 73.A 74.B 75.D 76.A 77.D 78.D 79.A 80.A

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 203

41.D 42. C 43.D 44.D 45.B 46.C 47.A 48.D 49.C 50.B
51.B 52.B 53.C 54.A 55.D 56.B 57.A 58.C 59.B 60.A
61.C 62.D 63.D 64.A 65.A 66.C 67.A 68.A 69.D 70.A
71.C 72.A 73.C 74.A 75.B 76.C 77.C 78.A 79.D 80.A

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 204

41. B 42. A 43. D 44. B 45. B 46.C 47.C 48.A 49.A 50.C
51.D 52.B 53.B 54.C 55.D 56.C 57.D 58.B 59.D 60.D
61.A 62.A 63.B 64.B 65.C 66.A 67.C 68.D 69.A 70.B
71.B 72.D 73.C 74.A 75.A 76.B 77.B 78.B 79.D 80.C

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 205

41. A 42.D 43.C 44.C 45.D 46.D 47.A 48.D 49.C 50.C
51.B 52.C 53.D 54.A 55.D 56.A 57.C 58.B 59.A 60.B
61.A 62.C 63.D 64.C 65.D 66.D 67.D 68.A 69.D 70.A
71.A 72.C 73.C 74.A 75.A 76.C 77.A 78.D 79.D 80.D

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 206

41.A 42.D 43.D 44.D 45.B 46.A 47.D 48.B 49.B 50.A
51.A 52.C 53.C 54.C 55.B 56.D 57.B 58.B 59.D 60.B
61.C 62.A 63.C 64.A 65.B 66.C 67.A 68.D 69.C 70.C
71.D 72.B 73.A 74.B 75.D 76.C 77.A 78.B 79.C 80.D

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 207

41. C 42. C 43. B 44. C 45. A 46.D 47.C 48.A 49.A 50.A
51.C 52.C 53.B 54.A 55.A 56.A 57.C 58.B 59.D 60.D
61.D 62.B 63.A 64.D 65.D 66.C 67.A 68.C 69.D 70.B
71.C 72.D 73.D 74.D 75.D 76.B 77.C 78.B 79.B 80.A

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 208

41. D 42.D 43. A 44. B 45. C 46.A 47.C 48.B 49.C 50.C
51.D 52.D 53.B 54.B 55.C 56.B 57.C 58.B 59.A 60.B
61.D 62.A 63.A 64.B 65.A 66.A 67.A 68.C 69.D 70.C
71.D 72.A 73.C 74.A 75.C 76.A 77.C 78.B 79.B 80.B

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 209

41.D 42. C 43. C 44. A 45. C 46.A 47.D 48.A 49.C 50.D
51.D 52.A 53.B 54.B 55.B 56.A 57.D 58.D 59.B 60.D
61.D 62.D 63.C 64.C 65.B 66.B 67.A 68.B 69.B 70.C
71.B 72.C 73.B 74.C 75.A 76.B 77.C 78.B 79.C 80.C

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 210

41. B 42. C 43. D 44. C 45. C 46.C 47.B 48.B 49.C 50.A
51.C 52.D 53.B 54.A 55.D 56.D 57.D 58.A 59.B 60.B
61.C 62.A 63.A 64.B 65.B 66.D 67.B 68.A 69.A 70.D
71.B 72.B 73.B 74.A 75.A 76.D 77.D 78.B 79.D 80.A

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 211

https://itqnu.vn/wp-content/uploads/2020/08/loading.gif

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 212

41. A 42. A 43. B 44. B 45. C 46.C 47.D 48.A 49.B 50.B
51.C 52.C 53.A 54.B 55.D 56.D 57.C 58.D 59.D 60.C
61.C 62.A 63.C 64.D 65.D 66.B 67.D 68.D 69.A 70.D
71.A 72.B 73.C 74.C 75.C 76.B 77.A 78.A 79.A 80.C

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 213

41.D 42. D 43. C 44.B 45. C 46.C 47.A 48.C 49.A 50.A
51.D 52.C 53.A 54.A 55.B 56.A 57.B 58.C 59.B 60.B
61.B 62.D 63.B 64.C 65.D 66.A 67.D 68.D 69.C 70.C
71.C 72.C 73.D 74.B 75.D 76.B 77.B 78.A 79.B 80.A

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 214

https://itqnu.vn/wp-content/uploads/2020/08/loading.gif

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 215

41. B 42. D 43. A 44.C 45. D 46.C 47.B 48.D 49.D 50.D
51.A 52.C 53.D 54.C 55.D 56.A 57.A 58.A 59.C 60.A
61.B 62.B 63.C 64.B 65.D 66.B 67.C 68.C 69.C 70.B
71.D 72.D 73.D 74.B 75.C 76.C 77.B 78.A 79.A 80.B

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 216

41. A 42. A 43. A 44. D 45. D 46.C 47.C 48.D 49.B 50.B
51.D 52.A 53.D 54.B 55.C 56.A 57.A 58.B 59.D 60.A
61.D 62.A 63.A 64.B 65.C 66.C 67.C 68.D 69.A 70.B
71.D 72.C 73.A 74.B 75.B 76.B 77.B 78.D 79.C 80.D

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 217

41.A 42.C 43.C 44.D 45.B 46.B 47.D 48.D 49.C 50.D
51.A 52.B 53.A 54.B 55.B 56.B 57.A 58.B 59.B 60.D
61.D 62.D 63.A 64.A 65.D 66.D 67.D 68.C 69.C 70.A
71.A 72.D 73.C 74.C 75.A 76.D 77. 78.D 79.A 80.A

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 218

https://itqnu.vn/wp-content/uploads/2020/08/loading.gif

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 219

https://itqnu.vn/wp-content/uploads/2020/08/loading.gif

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 220https://itqnu.vn/wp-content/uploads/2020/08/loading.gif

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 221

41.B 42.D 43.D 44.B 45.C 46.C 47.D 48.C 49.A 50.D
51.C 52.A 53.D 54.A 55.C 56.C 57.A 58.B 59.D 60.A
61.C 62.A 63.B 64.A 65.B 66.D 67.B 68.A 69.D 70.B
71.B 72.B 73.D 74.D 75.D 76.D 77.A 78.B 79.B 80.A

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 222

41.B 42.C 43.C 44.D 45.C 46.A 47.C 48.D 49.C 50.B
51.B 52.B 53.C 54.C 55.B 56.D 57.B 58.D 59.B 60.C
61.B 62.A 63.A 64.A 65.B 66.C 67.B 68.B 69.A 70.B
71.A 72.A 73.A 74.C 75.A 76.A 77.A 78.D 79.C 80.B

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 223

41. B 42. B 43. B 44. A 45. D 46.C 47.C 48.A 49.C 50.B
51.A 52.C 53.D 54.C 55.B 56.D 57.C 58.D 59.D 60.A
61.D 62.D 63.C 64.B 65.C 66.C 67.A 68.D 69.B 70.A
71.D 72.D 73.A 74.C 75.B 76.B 77.D 78.B 79.A 80.B

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 224

41. D 42. D 43. C 44. C 45. B 46.C 47.D 48.D 49.C 50.D
51.D 52.B 53.B 54.B 55.C 56.D 57.C 58.A 59.D 60.A
61.B 62.A 63.A 64.B 65.D 66.A 67.D 68.B 69.B 70.D
71.A 72.C 73.C 74.B 75.A 76.D 77.C 78.D 79.A 80.B

Như vậy trên đây là dánh sách đề thi và đáp án môn Hóa THPT Quốc gia 2020 tham khảo. Hi vọng sẽ giúp cho các em có thể tra cứu và đánh giá năng lực làm bài của mình một cách tốt nhất. Chúc các em đạt được két quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia 2020 này.