Tổng hợp bộ đề thi, kiểm tra học kỳ 1 lớp 6 môn Toán trường THCS Tân Trào kèm đáp án. Giúp các em có thể tự ôn tập và thử sức với bộ đề thi này.

I- PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Chọn câu trả lời đúng.

1:   Cho tập hợp B = { 3; 4; 5; 16 }.Cách viết đúng là:

A. 3  ⊂ B

B.{ 3; 4 }∈ B

C.{ 3;4; 5 } ⊂ B

D.  3 ∉ B

2: Giá trị của biểu thức 5.2bằng:

A. 1000

B.  30

C.  40

D.  125

3:   ƯCLN(96,160,192) bằng

A. 16

B.  24

C.32

D.48

4:  Cho a  b và a, b ∈ N*.

A. ƯCLN(a,b) = b và BCNN(a,b) = a

B.  ƯCLN(a,b) = a

C.BCNN(a,b) = b

D.Câu a và b làđúng

5:    Kết quả của phép tính (-16) + |-14| bằng:

A. 30
B.-30
C.2
D.-2

6:    Tổng  a –( -b + c – d) bằng:

A. a – b +c – d
B.a+ b+c+d
C.a+b+c – d
D.a+b-c+d

7:   Nếu M nằm giữa 2 điểm A và B thì :

A. AM+MB= AB2
B. AM+MB = AB
C.AM+MB<AB
D. AM+MBAB

8: Cho đoạn thẳng AB = 6cm .Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB thì

A. IA=IB= 6 cm
B.AB<IB
C.IA=IB= 3cm
D.IA+IB>AB

II- PHẦN TỰ LUẬN:

1: Thực hiện phép tính

a) 3. 52 – 16: 22

b) 20- [30 – (5-1)2]

c) ( -16) + (- 84)

2:  Tìm x biết

a)  – 36 + x = – 4

b) ⌊x-2⌋ = 3

3: Họcsinh khối 6 khi xếp hàng 10, hàng 12, hàng 15 đều vừa đủ hàng. Biết số HSkhối 6 trong khoảng từ 200 đến 250. Tính số HS khối 6.

4: Cho đoạn thẳng AB dài 8cm. Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM=4cm.

a) Điểm M có nằm giữa hai điểm A và B không? Vì sao?

b) M có là trung điểm của AB hay không?

5: Cho : A = 21+ 22+ 23+ 24+ 25+ …+ 290

Chứng tỏ A chia hết cho 7


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM  

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C C C A D D B C

Tự luận

1. a) 3. 52 – 16: 22  = 75 – 4= 71

b) 20- [30 – (5-1)2] = 20- [30 – 42] = 20- [30 – 16]

=20-14=6

c )  -16 + (-84) = -100

2.

a)  – 36 + x = – 4

x = (-4) – (-36)

x= ( -4) +36

x = 32

b) ⌊x-2⌋ = 3

x-2 = 3

hoặc x-2 = -3

Nếu  x-2 = 3

x= 3+2 = 5

Nếu    x-2 = -3

x = -3+2= -1

3, Gọi số họcsinh khối6 là a

Theo đề bài ta có: a ∈ BC(10,12,15) và 200 ≤ a ≤ 250

BCNN(10;12;15) =60

BC(10;12;15) = B(60) = {0; 60; 120; 180; … }

Vì a ∈ BC(10,12,15)  và 200≤ a ≤ 250 nên a =240

Vậy số họcsinh khối 6 là 240.

4.

Hình vẽ: 

a)     Trên cùng tia AB có AM<AB( Vì 4cm<8cm)

Điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

b) Vì  điểm M nằm giữa hai điểm A và B nên ta có:

AM + MB = AB

Thay AM = 4cm ; AB = 8 cm ta được:

4 + MB = 8

=> MB =8 – 4= 4(cm)

=>MA=MB (= 4 cm)

+) M là trung điểm của đoạn thẳng AB vì:

M nằm giữa A và B và MA=MB

5. A =  21+ 22+ 23+ 24+ 25+ …+ 290 = ( 21+ 22+ 23)+ (24+25+ 26)+ ( 27+ 28+ 29)+ …+(295+ 296+ 23+          +297)+ (298+ 299+ 290)

= (21+ 22+ 23) + 23.( 21+ 22+ 23) +…

+ 297.( 21+ +22+ 23)

= 1.14 + 23.14+…+ 297.14

= 14.(1+ 23+… +297).

= 2.7.(1+ 23+… +297).

Vậy A chia hết cho 7.