Đáp án đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn hóa học trường THCS Cảnh Dương năm 2014, các em tham khảo dưới đây:

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Hóa THCS Cảnh Dương năm học 2013 - 2014

Câu 1. a. Em hãy giải thích vì sao thả chùm bóng bơm hiđrô vào không khí thì nó bay lên còn chùm bơm khí Cácbonic thì bóng lại rơi xuống ?

b.  Nguyên tử là gì ? Trong nguyên tử có những loại hạt nào ?

Câu 2. Hoàn thành các phương trình hoá học sau :

a. Al         +      CuCl2         →          AlCl3  +   Cu

b. K          +       O2                 →                       K2O

c. FeCl3    +      NaOH           →       Fe(OH)3    +   NaCl

d.  KOH    +     H3PO4           →        K3PO    +   H2O

Câu 3 . Tính :

  1. Khối lương của 0,25mol Al3O3  và 0,5mol CaO
  2. Thể tích của 32 gam khí SO2  (đktc)

Câu 4 . Một chất khí có khối lượng mol là 44gam và thành phần khối lượng gồm 27,27%C ; 72,73% O . Tìm công thức hoá học của khí trên ? Khí này nếu quá nhiều gây hiện tượng gì ? Em phải làm gì để giảm bớt lượng khí này ?

Câu 5.  Đôt bột nhôm trong không khí sinh ra  31 gam nhôm oxit(Al2O3)

  1. Viết PTHH ?
  2. Tính thể tích oxi đã dùng hết ? (đktc)

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 8 môn hóa học trường THCS Cảnh Dương năm 2014

Câu 1: a. Chùm bóng bơm khí hiđrô khi thả trong không khí thì bay lên cao vì khí hiđrô nhẹ hơn ko khí

            Chùm bóng bơm khí cacbonic thì lai rơi xuống vì khí cacbonic nặng hơn ko khí 1,52 lần

b. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ bé và trung hoà về điện

- Trong nguyên tử có 3 loại hạt là electron, prôton, nơtron

Câu 2  : Hoàn thành các phương trình hoá học sau :

a. 2Al         +      3CuCl2      →         2AlCl3  +  3 Cu

b. 4K          +       O2             →                 2K2O

c. FeCl3    +      3NaOH         →      Fe(OH)3    +  3 NaCl

d.  3KOH    +     H3PO4          →     K3PO    +   3H2O

Câu 3 : Tính

  1. Khối lương của 0,25mol Al3O3  và 0,5mol CaO

m Al2O3     =  n  .M   =   0,25  .  102    =  25,5g

mCaO       =  n . M   =   0,5 . 56 = 28g

mhh     =    25,5  + 28        =     52,5g

  1. Thể tích của 32 gam khí SO2  (đktc)

nSO2   =  m  :  M   =  32  :  64   =  0,5 (mol)

VSO2   =  n  .  22,4   =  0,5  .  22,4  =   11,2 lit

Câu 4 :

- CTDC  :  CxOy

-  C =   (27,27 .44)  : 100 =  12g                mO       =  44  -  12   =   32g

- nC   =  m  : M   = 12  :  12  = 1mol            nO    =   m  :  M  =   32 : 16   = 2mol

- CTHH : CO2

- Khí này nếu có nhiều trong ko khí thì  gây hiện tượng nhà kính làm trái đất nóng lên.

- Trồng nhiều cây xanh để giảm bớt lượng khí này.

Câu 5:  Đôt bột nhôm trong không khí sinh ra  31 gam nhôm oxit(Al2O3)

a.  PTHH :          4Al   +   3O2           →       2Al2O3

b . nAl2O3     =  m  :  M   =   31  :  102    =   0,3mol

PTHH :          4Al   +   3O2         →         2Al2O3

4mol       3mol               2mol

0,6mol    0,45mol          0,3mol

VO2    =  n. 22,4   =   0,45 . 22,4  =  10,08lit

Trên đây là đề thi và đáp án môn hóa học 8 trường THCS Cảnh Dương năm 2014. Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật đề thi của các trường, các em thường xuyên theo dõi.

Nguồn: Dethi.violet