Sau đây dapandethi xin được chia sẻ với các em và toàn bộ phụ huynh bộ đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 4. Đây là bộ đề kiểm tra học kỳ 1 lớp 4 năm học 2018-2019 mới nhất. Và sau đây xin mời các em và toàn bộ phụ huynh cùng tham khảo nội dung và đáp án chi tiết ngay sau đây.

Trường: Tiểu học       ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ I

Họ & tên HS: ……..………………  MÔN: TOÁN
THỜI GIAN: 40 PHÚT
Lớp: 4 ……….
NĂM HỌC: 2018 – 2019 

 I/ PHẦN I. TRẮC NGHIỆM .

Hãy khoanh vào ý trước câu trả lời đúng.

1: (0,5 điểm) Giá trị của chữ số 8 trong số  83 574 là:

 • A. 80
 • B. 800
 • C. 8000
 • D. 80000

2:. (0,5 điểm) Tính trung bình cộng của các số 96; 99, 102; 105; 108 là:

 • A. 12
 • B. 102
 • C. 112
 • D. 510

3(0,5 điểm)  Số thích hợp để viết vào chỗ chấm  6m29dm2 =…. dm2 là:

 • A. 609
 • B. 690
 • C. 6009
 • D. 69

4: (0,5điểm) ) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm 2 tấn 75kg =…..kg là:

 • A. 275
 • B. 27500
 • C. 200075
 • D. 2075

5: (1đ) Cho hình vẽ ABCD là hình chữ nhật

a. Đoạn thẳng BC vuông góc với các đoạn thẳng ……và …….

b. Đoạn thẳng  BC song song với đoạn thẳng ……

6: (0,5 đ)    Viết số “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 đơn vị” được viết là

 • A.  602 507
 • B. 600 257
 • C. 602 057
 • D. 620 507

7: (2đ)    Đặt tính rồi tính :

 • a) 307 x 40
 • b) 672 : 21
 • c)  572863 + 280192
 • d)  728035 – 49382

8: 1 điểm)  Tính bằng cách thuận tiện nhất: 2 x 39 x5

9: (1đ) Tính giá trị biểu thức: ( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

10: (2,5đ) Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng chiều dài và chiều rộng bằng 270m, chiều dài hơn chiều rộng là 56m.

 • a, Tính chu vi mảnh đất đó ?
 • b, Tính diện tích mảnh đất đó?

Đáp án gợi ý chi tiết tham khảo.

Phần trắc nghiệm

 • 1: D (0.5 đ)
 • 2: B (0.5 đ)
 • 3: A (0.5 đ)
 • 4: D (0.5 đ)
 • 6: D (0.5 đ)

Phần tự luận.

5: ( 1 đ) a) AB ; DC b) AD

7: ( 2 đ) HS đặt tính đúng và có kết quả:

 • a) = 12280 b) = 32
 • c) =853055 d) = 678653

8: ( 1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

2 x 39 x5 =39 x ( 2×5) =39 x10 = 390

9 : ( 1 đ ) Tính giá trị biểu thức

( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

= 2145 x 4 + 1537 – 249

= 8580 + 1537 – 249

= 10117 – 249

= 9868

10 : (2,5đ)Giải

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là :           (0,25đ)

(270 + 56) : 2 = 163 (m)                             (0,25đ)

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là:                 (0,25đ)

163 – 56 = 107 (m)                                       (0,25đ)

Chu vi mảnh đất hình chữ nật là:               (0,25đ)

(163 + 107) x 2 = 540 (m)              (0,25đ)

Diện tích hình chữ nhật là:             (0,25đ)

163 x 107   = 17441 (m2)               (0,25đ)

Đáp số:  Chu vi, 540 m               (0,25đ)

Diện tích, 17441m       (0,25đ)

Xem thêm: Đề kiểm tra học kì 1 lớp 4 môn Khoa Học có đáp án 2017