Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3: Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 2dm 4cm. Chiều rộng bằng (dfrac{1}{3}) chiều dài. Tính diện tích tấm bìa đó.

1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.

Bạn Nga được mẹ cho 50 000 đồng. Nga mua 3 quyển vở, giá mỗi quyển 5000 đồng, 1 hộp bút giá 15 000 đồng và 1 cây bút giá 5000 đồng. Cô bán hàng trả lại Nga 2 tờ giấy bạc. Hỏi 2 tờ giấy bạc đó thuộc loại nào?

A) 2 tờ loại 10 000 đồng.

B) 2 tờ loại 5000 đồng

C) 1 tờ loại 10 000 đồng và 1 tờ loại 5000 đồng.

2. Đánh dấu × vào ô trống đặt sau đáp số đúng.

Tìm (x)

a) (709 + x – 1576 = 60175). Giá trị của (x) là:

61042 ☐

59308 ☐

62042 ☐

b) (1086 – x + 18095 = 18194). Giá trị của (x) là:

977 ☐

987 ☐

99 ☐

c) (x + 12345 + 23786 = 57087). Giá trị của (x) là:

20974 ☐

20956 ☐

20856 ☐

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Tính giá trị của biểu thức

a) Giá trị biểu thức (23780 – 10755:5) là:

2605

21629

22629

 b) Giá trị biểu thức (47563 – 4541 times 5) là:

24858

24958

24968

 c) Giá trị biểu thức (1070 + 487 times 6) là:

9342

3992

3982

 4.

a) Viết số lớn nhất có đủ 5 chữ số: 0; 1; 2; 3; 5.

b) Viết số bé nhất có đủ 5 chữ số: 0; 1; 2; 3; 5

c) Tính tổng hai số đó.

d) Tính hiệu hai số đó.

5. Hai xe ô tô chở gạo. Nếu xe thứ nhất chuyển cho xe thứ hai 250kg thì lúc đó mỗi xe chở 5000kg gạo. Hỏi lúc đầu mỗi xe chở bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

6. Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 2dm 4cm. Chiều rộng bằng (dfrac{1}{3}) chiều dài. Tính diện tích tấm bìa đó.


1.

Phương pháp giải:

– Tìm số tiền Nga phải trả khi mua 3 quyển vở.

– Tìm tổng số tiền Nga phải trả khi mua các đồ dùng.

– Số tiền còn lại bằng số tiền Nga đưa trừ đi số tiền Nga đã tiêu.

– Tìm 2 tờ giấy bạc có tổng bằng số tiền còn lại rồi chọn đáp án đúng.

Cách giải:

Nga mua 3 quyển vở hết số tiền là:

(5000 times 3 = 15000) (đồng)

Nga mua các đồ dùng hết tổng số tiền là:

(15000 + 15000 + 5000 = 35000) (đồng)

Nga còn lại số tiền là:

(50000 – 35000 = 15000) (đồng)

Cô bán hàng trả lại cho Nga 2 tờ giấy bạc đó là 1 tờ loại 10 000 đồng và 1 tờ loại 5000 đồng.

Chọn C. 1 tờ loại 10 000 đồng và 1 tờ loại 5000 đồng.

2.

Phương pháp giải:

– Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

– Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Cách giải:

a)

(begin{array}{l}709 + x – 1576 = 60175\,,,,,,,,,,,,,,,, ;;709 + x= 60175 + 1576\,,,,,,,,,,,,,,,, ;;709 + x= 61751end{array})

                          (x= 61751 – 709)

                          (x = 61042)

Chọn: 61042

b)

(begin{array}{l}1086 – x + 18095 = 18194\,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;;;1086 – x= 18194 – 18095\,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;;;1086 – x= 99end{array})

                               (x= 1086 – 99)

                               (x= 987)

Chọn: 987

c)

(begin{array}{l}x + 12345 + 23786 = 57087\,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;;x + 12345= 57087 – 23786\,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;;x + 12345= 33301\,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;;;;;x= 33301 – 12345\,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;;;;;x= 20956end{array})

Chọn: 20956

3.

Phương pháp giải:

– Biểu thức có phép tính nhân, chia, cộng, trừ thì em tính nhân, chia trước; cộng, trừ sau.

Cách giải:

a) (begin{array}{l}23780 – 10755:5\ = 23780 – 2151\ = 21629end{array})

Ta có bảng đáp án:

2605

S

21629

Đ

22629

S

 b) (begin{array}{l}47563 – 4541 times 5\ = 47563 – 22705\ = 24858end{array})

Ta có bảng đáp án:

24858

Đ

24958

S

24968

S

 c) (begin{array}{l}1070 + 487 times 6\ = 1070 + 2922\ = 3992end{array})

Ta có bảng đáp án:

9342

S

3992

Đ

3982

S

 4.

Phương pháp giải:

Viết số thỏa mãn điều kiện đề bài từ các số đã cho rồi tính tổng hoặc hiệu hai số đó.

Cách giải:

a) Số lớn nhất có đủ 5 chữ số: 0; 1; 2; 3; 5 là: 53 210

b) Số bé nhất có đủ 5 chữ số: 0; 1; 2; 3; 5 là: 10 235

c) Tổng hai số vừa tìm được là:

(53210 + 10235 = 63445)

d) Hiệu hai số vừa tìm được là:

(53210 – 10235 = 42975)

5.

Phương pháp giải:

– Tìm số gạo xe thứ nhất chở được.

– Tìm số gạo xe thứ hai chở được.

Cách giải:

Xe thứ nhất chở số ki-lô-gam gạo là:

(5000 + 250 = 5250) (kg)

Xe thứ hai chở số ki-lô-gam gạo là:

(5000 – 250 = 4750) (kg)

Đáp số:

Xe thứ nhất: 5250 kg

Xe thứ hai: 4750 kg.

6.

Phương pháp giải:

– Chiều rộng bằng chiều dài chia 3.

– Diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân chiều rộng.

Cách giải:

Đổi: 2dm 4cm = 24cm

Chiều rộng tấm bìa hình chữ nhật dài là:

(24:3 = 8) (cm)

Diện tích tấm bìa hình chữ nhật là:

(24 times 8 = 192) (cm2)

Đáp số: 192cm2