Ngay sau đây là đề thi môn GDCD kỳ thi THPT Quốc gia 2020. Cũng như đáp án tham khảo 24 mã đề môn GDCD THPT Quốc gia 2020 mới nhất dành cho các em học sinh tham khảo.

Đề thi môn GDCD THPT Quốc gia 2020 chính thức

Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia 2020 tham khảo

Và dưới đây là danh sách đáp án tham khảo 24 mã đề môn GDCD THPT Quốc gia 2020 đầy đủ và chi tiết chính xác nhất. Xin mời các em cùng tham khảo ngay sau đây.

Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia 2020 mã đề 301

81. C 82. A 83. C 84. A 85. D 86. A 87. B 88. C 89. D 90. B
91. A 92. C 93. C 94. A 95. D 96. D 97. B 98. B 99. A 100. A
101. A 102. C 103. D 104. C 105. A 106. D 107. A 108. C 109. D 110. D
111. A 112. C 113. C 114. C 115. A 116. D 117. D 118. A 119. D 120. C

Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia 2020 mã đề 302

81. A 82. A 83. B 84. A 85. A 86. B 87. A 88. C 89. C 90. A
91. B 92. C 93. A 94. D 95. A 96. A 97. B 98. D 99. D 100. C
101. B 102. D 103. B 104. B 105. B 106. A 107. D 108. C 109. D 110. D
111. B 112. D 113. C 114. B 115. D 116. C 117. A 118. B 119. D 120. B

Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia 2020 mã đề 303

81. A 82. B 83. A 84. A 85. B 86. B 87. D 88. C 89. D 90. B
91. A 92. D 93. B 94. D 95. A 96. A 97. D 98. D 99. C 100. B
101. D 102. C 103. D 104. D 105. C 106. A 107. D 108.D 109.B 110. C
111. B 112. B 113. C 114. A 115. C 116. B 117. C 118. A 119. C 120. A

Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia 2020 mã đề 304

81. B 82. C 83. A 84. D 85. A 86. A 87. C 88. B 89. C 90. B
91. D 92. B 93. B 94. D 95. C 96. C 97. D 98. B 99. A 100. C
101. A 102. D 103. B 104. D 105. B 106. B 107. A 108. D 109. C 110. B
111. A 112. B 113. C 114. A 115. C 116. B 117. B 118. C 119. A 120. C

Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia 2020 mã đề 305

81. C 82. C 83. A 84. A 85. B 86. C 87. C 88. D 89. D 90. B
91. D 92. D 93. A 94. B 95. C 96. B 97. C 98. A 99. D 100. C
101. D 102. C 103. D 104. D 105. D 106. A 107. B 108. A 109. A 110. B
111. A 112. B 113. B 114. C 115. D 116. C 117. C 118. C 119. A 120. A

Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia 2020 mã đề 306

81. B 82. B 83. B 84. A 85. B 86. C 87. D 88. C 89. D 90. D
91. D 92. C 93. A 94. A 95. A 96. D 97. B 98. B 99. C 100. C
101. C 102. B 103. D 104. C 105. D 106. B 107. B 108. C 109. B 110. D
111. D 112. B 113. B 114. D 115. B 116. C 117. C 118. D 119. B 120. D

Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia 2020 mã đề 307

81. C 82. C 83. D 84. B 85. C 86. D 87. C 88. B 89. D 90. B
91. D 92. A 93. C 94. D 95. A 96. D 97. A 98. B 99. C 100. A
101. B 102. B 103. B 104. D 105. D 106. C 107. B 108. B 109. A 110. A
111. A 112. D 113. D 114. C 115. D 116. C 117. B 118. C 119. B 120. B

Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia 2020 mã đề 308

81. C 82. A 83. B 84. A 85. A 86. B 87. C 88. C 89. C 90. B
91. D 92. B 93. A 94. D 95. A 96. B 97. D 98. A 99. A 100. D
101. B 102. D 103. A 104. D 105. A 106. A 107. B 108. B 109. D 110. D
111. B 112. D 113. A 114. D 115. D 116. D 117. B 118. A 119. B 120. B

Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia 2020 mã đề 309

Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia 2020 mã đề 310

81. B 82. C 83. A 84. C 85. C 86. A 87. B 88. A 89. C 90. B
91. C 92. A 93. A 94. D 95. C 96. D 97. C 98. B 99. C 100. D
101. A 102. B 103. D 104. B 105. B 106. C 107. A 108. C 109. B 110. C
111. D 112. B 113. A 114. D 115. D 116. B 117. C 118. B 119. D 120. D

Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia 2020 mã đề 311

81. A 82. B 83. B 84. A 85. C 86. C 87. A 88. D 89. C 90. B
91. B 92. D 93. D 94. D 95. B 96. C 97. B 98. B 99. C 100. C
101. D 102. A 103. D 104. A 105. B 106. B 107. A 108. A 109. D 110. D
111. D 112. C 113. A 114. C 115. C 116. A 117. A 118. D 119. C 120. C

Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia 2020 mã đề 312

81. D 82. C 83. D 84. A 85. A 86. D 87. D 88. C 89. C 90. B
91. B 92. C 93. A 94. B 95. D 96. A 97. A 98. C 99. A 100. B
101. A 102. C 103. A 104. B 105. C 106. C 107. A 108. C 109. B 110. C
111. B 112. B 113. C 114. B 115. A 116. C 117. B 118. A 119. B 120. B

Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia 2020 mã đề 313

81. A 82. C 83. A 84. B 85. D 86. A 87. C 88. B 89. C 90. A
91. A 92. A 93. C 94. D 95. B 96. C 97. C 98. D 99. B 100. D
101. A 102. D 103. C 104. D 105. D 106. B 107. B 108. C 109. C 110. B
111. C 112. B 113. B 114. B 115. A 116. A 117. C 118. C 119. A 120. A

Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia 2020 mã đề 314

Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia 2020 mã đề 315

81. D 82. D 83. A 84. B 85. B 86. D 87. A 88. C 89. B 90. A
91. B 92. B 93. A 94. B 95. B 96. A 97. A 98. B 99. A 100. B
101. C 102. C 103. B 104. C 105. C 106. B 107. A 108. B 109. C 110. C
111. B 112. C 113. B 114. A 115. A 116. C 117. C 118. C 119. A 120. A

Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia 2020 mã đề 316

81. D 82. B 83. C 84. C 85. A 86. B 87. D 88. A 89. C 90. D
91. B 92. A 93. A 94. B 95. B 96. A 97. D 98. C 99. A 100. D
101. C 102. C 103. D 104. B 105. A 106. C 107. D 108. B 109. D 110. D
111. C 112. D 113. A 114. C 115. B 116. A 117. D 118. A 119. D 120. D

Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia 2020 mã đề 317

Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia 2020 mã đề 318

81. A 82. D 83. D 84. C 85. B 86. D 87. B 88. B 89. A 90. B
91. A 92. A 93. C 94. A 95. D 96. C 97. D 98. C 99. B 100. C
101. A 102. B 103. C 104. C 105. D 106. B 107. C 108. D 109. D 110. D
111. B 112. C 113. B 114. D 115. D 116. C 117. C 118. C 119. B 120. B

Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia 2020 mã đề 319

81. A 82. D 83. A 84. A 85. D 86. C 87. A 88. A 89. C 90. D
91. C 92. D 93. D 94. C 95. B 96. A 97. B 98. A 99. B 100. A
101. A 102. A 103. D 104. B 105. D 106. A 107. B 108. A 109. D 110. D
111. D 112. B 113. B 114. B 115. D 116. A 117. D 118. A 119. B 120. B

Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia 2020 mã đề 320

81. A 82. A 83. B 84. C 85. B 86. D 87. B 88. B 89. C 90. A
91. C 92. D 93. D 94. D 95. B 96. A 97. C 98. C 99. B 100. A
101. B 102. D 103. B 104. B 105. B 106. C 107. D 108. D 109. B 110. B
111. C 112. B 113. A 114. A 115. A 116. C 117. C 118. D 119. C 120. A

Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia 2020 mã đề 321

81. C 82. C 83. A 84. C 85. B 86. B 87. D 88. A 89. D 90. B
91. B 92. D 93. C 94. A 95. B 96. C 97. D 98. C 99. D 100. C
101. C 102. A 103. B 104. A 105. C 106. D 107. A 108. B 109. B 110. C
111. D 112. D 113. B 114. C 115. A 116. B 117. D 118. D 119. A 120. A

Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia 2020 mã đề 322

81. C 82. D 83. A 84. A 85. B 86. C 87. D 88. D 89. B 90. B
91. D 92. A 93. B 94. A 95. A 96. D 97. D 98. C 99. D 100. D
101. D 102. C 103. A 104. D 105. B 106. D 107. A 108. C 109. B 110. C
111. C 112. B 113.C 114. B 115. A 116. C 117. A 118. A 119. B 120. A

Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia 2020 mã đề 323

81. C 82. A 83. D 84. A 85. D 86. A 87. B 88. C 89. B 90. B
91. D 92. D 93. D 94. B 95. C 96. C 97. D 98. A 99. D 100. A
101. B 102. A 103. A 104. D 105.B 106. C 107. D 108. A 109. C 110. D
111. B 112. D 113. B 114. A 115. D 116. A 117. C 118. C 119. D 120. D

Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia 2020 mã đề 324

Như vậy trên đây dapandethi đã chia sẻ với các em về danh sách đề thi và đáp án môn GDCD THPT Quốc gia 2020 tham khảo. Chúc các em đạt được kết quả cao nhất.