Đáp án đề thi môn Sinh THPT Quốc gia 2020 tất cả 24 mã đề

Ngay sau đây dapandethi xin được chia sẻ với các em danh sách đáp án môn Sinh THPT Quốc gia 2020 đầy đủ 24 mã đề.

  NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

  Trước hết xin mời các em và tất cả mọi người chúng ta cùng điểm qua lại bộ đề môn Sinh THPT Quốc gia 2020 năm nay ngay sau đây.

  Đề thi môn Sinh THPT Quốc gia 2020 chính thức

  Đáp án tham khảo môn Sinh THPT Quốc gia 2020

  Và ngay sau đây là đáp án tham khảo 24 mã đề môn Sinh THPT Quốc gia 2020 được dapandethi cập nhật liên tục và mới nhất.

  Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 201

  81.A 82.B 83.D 84.A 85.A 86.A 87.D 88.D 89.A 90.C
  91.A 92.C 93.C 94.A 95.A 96.B 97.A 98.A 99.D 100.A
  101.C 102.C 103.D 104.D 105.B 106.D 107.D 108.B 109.C 110.B
  111.D 112.C 113.C 114.B 115.B 116.C 117.B 118.C 119.B 120.B

  Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 202

  81.B 82.D 83.D 84.A 85.D 86.B 87.C 88.C 89.D 90.D
  91.C 92.D 93.C 94.A 95.D 96.D 97.B 98.A 99.C 100.A
  101.C 102.D 103.C 104.A 105.C 106.A 107.C 108.B 109.B 110.D
  111.B 112.B 113.A 114.A 115.B 116.B 117.C 118.A 119.C 120.B

  Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 203

  81.A 82.B 83.D 84.A 85.C 86.C 87.D 88.C 89.B 90.D
  91.C 92.B 93.C 94.B 95.D 96.C 97.D 98.C 99.C 100.B
  101.C 102.A 103.C 104.B 105.B 106.A 107.D 108.B 109.C 110.B
  111.C 112.D 113.B 114.A 115.B 116.D 117.A 118.B 119.D 120.D

  Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 204

  81.B 82.D 83.C 84.A 85.B 86.A 87.A 88.D 89.C 90.D
  91.B 92.B 93.C 94.D 95.B 96.A 97.A 98.C 99.D 100.D
  101.D 102.B 103.C 104.C 105.B 106.A 107.D 108.C 109.C 110.D
  111.B 112.A 113.A 114.B 115.C 116.B 117.C 118.B 119.B 120.B

  Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 205

  81.C 82.D 83.C 84.C 85.C 86.D 87.A 88.B 89.C 90.D
  91.D 92.C 93.A 94.C 95.A 96.C 97.A 98.B 99.C 100.A
  101.A 102.B 103.D 104.B 105.C 106.A 107.C 108.D 109.D 110.A
  111.A 112.C 113.D 114.A 115.A 116.C 117.D 118.D 119.A 120.D

  Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 206

  81.B 82.A 83.A 84.B 85.A 86.D 87.D 88.B 89.C 90.A
  91.A 92.D 93.D 94.D 95.C 96.A 97.B 98.A 99.A 100.D
  101.C 102.C 103.D 104.C 105.C 106.C 107.D 108.D 109.A 110.B
  111.B 112.C 113.C 114.C 115.A 116.A 117.B 118.A 119.B 120.B

  Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 207

  81.A 82.A 83.C 84.A 85.D 86.A 87.B 88.D 89.A 90.D
  91.B 92.B 93.B 94.A 95.C 96.C 97.A 98.D 99.B 100.D
  101.C 102.A 103.C 104.A 105.C 106.D 107.D 108.D 109.C 110.A
  111.A 112.A 113.C 114.D 115.D 116.C 117.D 118.C 119.C 120.A

  Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 208

  81.A 82.A 83.D 84.C 85.D 86.D 87.A 88.D 89.B 90.A
  91.D 92.D 93.B 94.D 95.D 96.C 97.B 98.A 99.B 100.B
  101.B 102.C 103.A 104.A 105.C 106.C 107.C 108.A 109.A 110.A
  111.C 112.B 113.C 114.B 115.B 116.C 117.B 118.C 119.C 120.A

  Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 209

  81.C 82.A 83.D 84.C 85.C 86.A 87.C 88.C 89.C 90.B
  91.A 92.B 93.B 94.B 95.C 96.C 97.D 98.B 99.A 100.A
  101.D 102.D 103.A 104.B 105.A 106.B 107.D 108.B 109.A 110.D
  111.D 112.D 113.A 114.D 115.D 116.A 117.D 118.B 119.B 120.D

  Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 210

  81.D 82.D 83.A 84.D 85.A 86.A 87.B 88.A 89.C 90.C
  91.A 92.A 93.C 94.C 95.B 96.B 97.C 98.B 99.C 100.B
  101.B 102.C 103.B 104.C 105.D 106.D 107.B 108.D 109.D 110.A
  111.A 112.B 113.D 114.D 115.D 116.A 117.B 118.A 119.B 120.B

  Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 211

  81.A 82.D 83.B 84.C 85.B 86.A 87.B 88.D 89.D 90.B
  91.D 92.D 93.C 94.C 95.C 96.B 97.C 98.B 99.A 100.A
  101.B 102.C 103.B 104.D 105.B 106.A 107.B 108.D 109.D 110.A
  111.A 112.C 113.C 114.C 115.A 116.B 117.A 118.D 119.A 120.A

  Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 212

  81.B 82.B 83.A 84.D 85.B 86.D 87.D 88.A 89.C 90.C
  91.A 92.C 93.C 94.C 95.B 96.D 97.C 98.C 99.B 100.C
  101.A 102.A 103.B 104.D 105.B 106.D 107.C 108.C 109.B 110.A
  111.C 112.D 113.C 114.C 115.D 116.A 117.A 118.D 119.A 120.A

  Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 213

  81.B 82.C 83.A 84.A 85.A 86.B 87.C 88.A 89.C 90.C
  91.D 92.B 93.D 94.C 95.D 96.D 97.B 98.A 99.B 100.A
  101.C 102.B 103.C 104.D 105.C 106.D 107.C 108.A 109.B 110.B
  111.D 112.A 113.A 114.C 115.D 116.D 117.C 118.B 119.A 120.D

  Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 214

  81.D 82.B 83.B 84.D 85.B 86.B 87.C 88.D 89.A 90.D
  91.C 92.A 93.D 94.B 95.A 96.B 97.C 98.A 99.B 100.A
  101.B 102.A 103.A 104.B 105.C 106.B 107.A 108.D 109.A 110.A
  111.A 112.B 113.D 114.D 115.D 116.A 117.D 118.C 119.A 120.D

  Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 215

  81.B 82.C 83.C 84.C 85.A 86.C 87.A 88.D 89.A 90.D
  91.A 92.A 93.A 94.D 95.D 96.B 97.D 98.D 99.D 100.C
  101.C 102.B 103.C 104.B 105.C 106.A 107.B 108.D 109.C 110.B
  111.D 112.B 113.B 114.D 115.A 116.B 117.B 118.B 119.D 120.B

  Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 216

  81.A 82.A 83.A 84.A 85.D 86.C 87.D 88.D 89.D 90.A
  91.C 92.D 93.D 94.B 95.A 96.D 97.B 98.C 99.C 100.A
  101.C 102.C 103.C 104.B 105.A 106.C 107.B 108.B 109.A 110.A
  111.D 112.D 113.C 114.B 115.D 116.D 117.B 118.C 119.B 120.B

  Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 217

  81.B 82.A 83.A 84.B 85.B 86.D 87.B 88.B 89.C 90.D
  91.A 92.A 93.D 94.B 95.A 96.C 97.B 98.B 99.D 100.B
  101.D 102.C 103.B 104.A 105.C 106.D 107.C 108.B 109.D 110.D
  111.C 112.C 113.A 114.C 115.D 116.C 117.A 118.D 119.A 120.C

  Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 218

  81.A 82.D 83.B 84.B 85.C 86.D 87.C 88.D 89.B 90.B
  91.C 92.A 93.A 94.D 95.C 96.B 97.B 98.B 99.C 100.A
  101.A 102.B 103.C 104.A 105.A 106.A 107.B 108.C 109.C 110.B
  111.C 112.C 113.B 114.C 115.B 116.B 117.A 118.A 119.B 120.B

  Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 219

  81.B 82.B 83.D 84.B 85.C 86.B 87.A 88.D 89.C 90.A
  91.B 92.B 93.D 94.C 95.A 96.A 97.C 98.C 99.A 100.C
  101.B 102.B 103.D 104.D 105.C 106.D 107.C 108.D 109.A 110.B
  111.D 112.A 113.B 114.D 115.C 116.A 117.C 118.A 119.D 120.D

  Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 220

  81.A 82.D 83.B 84.A 85.B 86.C 87.C 88.B 89.D 90.D
  91.C 92.B 93.B 94.A 95.A 96.C 97.B 98.A 99.B 100.B
  101.D 102.A 103.D 104.D 105.A 106.C 107.A 108.C 109.B 110.C
  111.A 112.D 113.D 114.B 115.C 116.A 117.D 118.A 119.D 120.A

  Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 221

  81.C 82.B 83.B 84.D 85.A 86.A 87.C 88.A 89.B 90.C
  91.B 92.A 93.A 94.D 95.C 96.D 97.A 98.B 99.B 100.C
  101.A 102.D 103.C 104.B 105.D 106.C 107.D 108.B 109.A 110.C
  111.B 112.A 113.A 114.B 115.C 116.A 117.C 118.B 119.C 120.C

  Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 222

  81.B 82.A 83.A 84.A 85.A 86.C 87.B 88.B 89.C 90.C
  91.B 92.B 93.A 94.C 95.B 96.A 97.A 98.B 99.D 100.C
  101.C 102.C 103.A 104.B 105.B 106.D 107.A 108.D 109.D 110.B
  111.D 112.A 113.D 114.D 115.C 116.A 117.D 118.C 119.A 120.D

  Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 223

  81.D 82.C 83.A 84.D 85.C 86.B 87.A 88.C 89.C 90.B
  91.C 92.D 93.B 94.B 95.A 96.C 97.B 98.B 99.C 100.B
  101.A 102.D 103.C 104.C 105.B 106.C 107.C 108.A 109.A 110.D
  111.D 112.C 113.D 114.A 115.D 116.A 117.D 118.D 119.A 120.A

  Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 224

  81.C 82.A 83.B 84.D 85.B 86.C 87.D 88.D 89.C 90.A
  91.D 92.B 93.C 94.B 95.D 96.B 97.A 98.D 99.C 100.B
  101.D 102.A 103.D 104.D 105.C 106.C 107.B 108.D 109.C 110.B
  111.C 112.B 113.D 114.B 115.D 116.B 117.C 118.D 119.C 120.D

  Như vậy trên đây là dánh sách đáp án đề thi môn Sinh THPT Quốc gia 2020 đầy đủ 24 mã đề dành cho các em học sinh và tất cả mọi người cùng tham khảo.