Ngay sau đây dapandethi xin được chia sẻ với các em danh sách đáp án môn Sinh THPT Quốc gia 2020 đầy đủ 24 mã đề.

Trước hết xin mời các em và tất cả mọi người chúng ta cùng điểm qua lại bộ đề môn Sinh THPT Quốc gia 2020 năm nay ngay sau đây.

Đề thi môn Sinh THPT Quốc gia 2020 chính thức

Đáp án tham khảo môn Sinh THPT Quốc gia 2020

Và ngay sau đây là đáp án tham khảo 24 mã đề môn Sinh THPT Quốc gia 2020 được dapandethi cập nhật liên tục và mới nhất.

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 201

81.A 82.B 83.D 84.A 85.A 86.A 87.D 88.D 89.A 90.C
91.A 92.C 93.C 94.A 95.A 96.B 97.A 98.A 99.D 100.A
101.C 102.C 103.D 104.D 105.B 106.D 107.D 108.B 109.C 110.B
111.D 112.C 113.C 114.B 115.B 116.C 117.B 118.C 119.B 120.B

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 202

81.B 82.D 83.D 84.A 85.D 86.B 87.C 88.C 89.D 90.D
91.C 92.D 93.C 94.A 95.D 96.D 97.B 98.A 99.C 100.A
101.C 102.D 103.C 104.A 105.C 106.A 107.C 108.B 109.B 110.D
111.B 112.B 113.A 114.A 115.B 116.B 117.C 118.A 119.C 120.B

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 203

81.A 82.B 83.D 84.A 85.C 86.C 87.D 88.C 89.B 90.D
91.C 92.B 93.C 94.B 95.D 96.C 97.D 98.C 99.C 100.B
101.C 102.A 103.C 104.B 105.B 106.A 107.D 108.B 109.C 110.B
111.C 112.D 113.B 114.A 115.B 116.D 117.A 118.B 119.D 120.D

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 204

81.B 82.D 83.C 84.A 85.B 86.A 87.A 88.D 89.C 90.D
91.B 92.B 93.C 94.D 95.B 96.A 97.A 98.C 99.D 100.D
101.D 102.B 103.C 104.C 105.B 106.A 107.D 108.C 109.C 110.D
111.B 112.A 113.A 114.B 115.C 116.B 117.C 118.B 119.B 120.B

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 205

81.C 82.D 83.C 84.C 85.C 86.D 87.A 88.B 89.C 90.D
91.D 92.C 93.A 94.C 95.A 96.C 97.A 98.B 99.C 100.A
101.A 102.B 103.D 104.B 105.C 106.A 107.C 108.D 109.D 110.A
111.A 112.C 113.D 114.A 115.A 116.C 117.D 118.D 119.A 120.D

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 206

81.B 82.A 83.A 84.B 85.A 86.D 87.D 88.B 89.C 90.A
91.A 92.D 93.D 94.D 95.C 96.A 97.B 98.A 99.A 100.D
101.C 102.C 103.D 104.C 105.C 106.C 107.D 108.D 109.A 110.B
111.B 112.C 113.C 114.C 115.A 116.A 117.B 118.A 119.B 120.B

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 207

81.A 82.A 83.C 84.A 85.D 86.A 87.B 88.D 89.A 90.D
91.B 92.B 93.B 94.A 95.C 96.C 97.A 98.D 99.B 100.D
101.C 102.A 103.C 104.A 105.C 106.D 107.D 108.D 109.C 110.A
111.A 112.A 113.C 114.D 115.D 116.C 117.D 118.C 119.C 120.A

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 208

81.A 82.A 83.D 84.C 85.D 86.D 87.A 88.D 89.B 90.A
91.D 92.D 93.B 94.D 95.D 96.C 97.B 98.A 99.B 100.B
101.B 102.C 103.A 104.A 105.C 106.C 107.C 108.A 109.A 110.A
111.C 112.B 113.C 114.B 115.B 116.C 117.B 118.C 119.C 120.A

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 209

81.C 82.A 83.D 84.C 85.C 86.A 87.C 88.C 89.C 90.B
91.A 92.B 93.B 94.B 95.C 96.C 97.D 98.B 99.A 100.A
101.D 102.D 103.A 104.B 105.A 106.B 107.D 108.B 109.A 110.D
111.D 112.D 113.A 114.D 115.D 116.A 117.D 118.B 119.B 120.D

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 210

81.D 82.D 83.A 84.D 85.A 86.A 87.B 88.A 89.C 90.C
91.A 92.A 93.C 94.C 95.B 96.B 97.C 98.B 99.C 100.B
101.B 102.C 103.B 104.C 105.D 106.D 107.B 108.D 109.D 110.A
111.A 112.B 113.D 114.D 115.D 116.A 117.B 118.A 119.B 120.B

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 211

81.A 82.D 83.B 84.C 85.B 86.A 87.B 88.D 89.D 90.B
91.D 92.D 93.C 94.C 95.C 96.B 97.C 98.B 99.A 100.A
101.B 102.C 103.B 104.D 105.B 106.A 107.B 108.D 109.D 110.A
111.A 112.C 113.C 114.C 115.A 116.B 117.A 118.D 119.A 120.A

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 212

81.B 82.B 83.A 84.D 85.B 86.D 87.D 88.A 89.C 90.C
91.A 92.C 93.C 94.C 95.B 96.D 97.C 98.C 99.B 100.C
101.A 102.A 103.B 104.D 105.B 106.D 107.C 108.C 109.B 110.A
111.C 112.D 113.C 114.C 115.D 116.A 117.A 118.D 119.A 120.A

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 213

81.B 82.C 83.A 84.A 85.A 86.B 87.C 88.A 89.C 90.C
91.D 92.B 93.D 94.C 95.D 96.D 97.B 98.A 99.B 100.A
101.C 102.B 103.C 104.D 105.C 106.D 107.C 108.A 109.B 110.B
111.D 112.A 113.A 114.C 115.D 116.D 117.C 118.B 119.A 120.D

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 214

81.D 82.B 83.B 84.D 85.B 86.B 87.C 88.D 89.A 90.D
91.C 92.A 93.D 94.B 95.A 96.B 97.C 98.A 99.B 100.A
101.B 102.A 103.A 104.B 105.C 106.B 107.A 108.D 109.A 110.A
111.A 112.B 113.D 114.D 115.D 116.A 117.D 118.C 119.A 120.D

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 215

81.B 82.C 83.C 84.C 85.A 86.C 87.A 88.D 89.A 90.D
91.A 92.A 93.A 94.D 95.D 96.B 97.D 98.D 99.D 100.C
101.C 102.B 103.C 104.B 105.C 106.A 107.B 108.D 109.C 110.B
111.D 112.B 113.B 114.D 115.A 116.B 117.B 118.B 119.D 120.B

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 216

81.A 82.A 83.A 84.A 85.D 86.C 87.D 88.D 89.D 90.A
91.C 92.D 93.D 94.B 95.A 96.D 97.B 98.C 99.C 100.A
101.C 102.C 103.C 104.B 105.A 106.C 107.B 108.B 109.A 110.A
111.D 112.D 113.C 114.B 115.D 116.D 117.B 118.C 119.B 120.B

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 217

81.B 82.A 83.A 84.B 85.B 86.D 87.B 88.B 89.C 90.D
91.A 92.A 93.D 94.B 95.A 96.C 97.B 98.B 99.D 100.B
101.D 102.C 103.B 104.A 105.C 106.D 107.C 108.B 109.D 110.D
111.C 112.C 113.A 114.C 115.D 116.C 117.A 118.D 119.A 120.C

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 218

81.A 82.D 83.B 84.B 85.C 86.D 87.C 88.D 89.B 90.B
91.C 92.A 93.A 94.D 95.C 96.B 97.B 98.B 99.C 100.A
101.A 102.B 103.C 104.A 105.A 106.A 107.B 108.C 109.C 110.B
111.C 112.C 113.B 114.C 115.B 116.B 117.A 118.A 119.B 120.B

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 219

81.B 82.B 83.D 84.B 85.C 86.B 87.A 88.D 89.C 90.A
91.B 92.B 93.D 94.C 95.A 96.A 97.C 98.C 99.A 100.C
101.B 102.B 103.D 104.D 105.C 106.D 107.C 108.D 109.A 110.B
111.D 112.A 113.B 114.D 115.C 116.A 117.C 118.A 119.D 120.D

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 220

81.A 82.D 83.B 84.A 85.B 86.C 87.C 88.B 89.D 90.D
91.C 92.B 93.B 94.A 95.A 96.C 97.B 98.A 99.B 100.B
101.D 102.A 103.D 104.D 105.A 106.C 107.A 108.C 109.B 110.C
111.A 112.D 113.D 114.B 115.C 116.A 117.D 118.A 119.D 120.A

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 221

81.C 82.B 83.B 84.D 85.A 86.A 87.C 88.A 89.B 90.C
91.B 92.A 93.A 94.D 95.C 96.D 97.A 98.B 99.B 100.C
101.A 102.D 103.C 104.B 105.D 106.C 107.D 108.B 109.A 110.C
111.B 112.A 113.A 114.B 115.C 116.A 117.C 118.B 119.C 120.C

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 222

81.B 82.A 83.A 84.A 85.A 86.C 87.B 88.B 89.C 90.C
91.B 92.B 93.A 94.C 95.B 96.A 97.A 98.B 99.D 100.C
101.C 102.C 103.A 104.B 105.B 106.D 107.A 108.D 109.D 110.B
111.D 112.A 113.D 114.D 115.C 116.A 117.D 118.C 119.A 120.D

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 223

81.D 82.C 83.A 84.D 85.C 86.B 87.A 88.C 89.C 90.B
91.C 92.D 93.B 94.B 95.A 96.C 97.B 98.B 99.C 100.B
101.A 102.D 103.C 104.C 105.B 106.C 107.C 108.A 109.A 110.D
111.D 112.C 113.D 114.A 115.D 116.A 117.D 118.D 119.A 120.A

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 224

81.C 82.A 83.B 84.D 85.B 86.C 87.D 88.D 89.C 90.A
91.D 92.B 93.C 94.B 95.D 96.B 97.A 98.D 99.C 100.B
101.D 102.A 103.D 104.D 105.C 106.C 107.B 108.D 109.C 110.B
111.C 112.B 113.D 114.B 115.D 116.B 117.C 118.D 119.C 120.D

Như vậy trên đây là dánh sách đáp án đề thi môn Sinh THPT Quốc gia 2020 đầy đủ 24 mã đề dành cho các em học sinh và tất cả mọi người cùng tham khảo.