Câu 1:

Từ những vấn đề trên đây và những vấn đề đã có của chủ đề này trong sách giáo khoa Giáo dục công dân 8, em có thể rút ra được những gì để hành động theo cái hay, cái tốt, cái đẹp, cái tinh hoa của các dân tộc khác trên hành tinh chúng ta ? (Ví dụ : Học thật tốt một ngoại ngữ thông dụng để làm phương tiện học hỏi các dân tộc khác...).

Trả lời:

- Học thật tốt tiếng Anh để làm phương tiện để học hỏi những dân tộc khác.

- Tìm hiểu những phong tục tập quán của dân tộc khác phục vụ quá trình học hỏi.

- Tiếp thu một cách có chọn lọc nét đẹp của các nước khác.

- Học tập và phát triển nền khoa học kỹ thuật của các nước tiến bộ.

Câu 2:

Sưu tầm những tinh hoa của dân tộc khác, của nhân loại (về văn hoá, về khoa học - kĩ thuật, quản lí kinh tế, văn nghệ) mà em cho rằng dân tộc ta có thể học hỏi trong thời kì đổi mới để thực hiện tốt công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Câu 3:

Trong sinh hoạt lớp, đội, em có thể đưa những điều mà tập thể lớp, đội cho rằng đó là “mốt” của các nước khác và không hợp với văn hoá của nhân dân ta, đồng thời phân tích để thấy rõ không hợp ở những chỗ nào ?

dapandethi.vn