Trích dẫn Đề thi thử vào 10 môn Toán năm 2023 trường THCS Việt Ngọc – Bắc Giang:

+ Năm học 2022-2023, hai lớp 9A và 9B của trường THCS A có 63 học sinh. Tìm số học sinh của mỗi lớp, biết rằng nếu chuyển 3 học sinh của lớp 9A sang lớp 9B thì 4 lần số học sinh của lớp 9A bằng 5 lần số học sinh của lớp 9B.

+ Cho ∆ABC nhọn, nội tiếp (O), các đường cao AD và BE cắt nhau tại H (D thuộc BC, E thuộc AC), kẻ đường kính BOM. K là giao điểm của AC và MH. 1. Chứng minh tứ giác HECD là tứ giác nội tiếp. 2. Chứng minh OK vuông góc AC. 3. Cho số đo góc AOK bằng 600. Chứng minh ∆HBO cân.

+ Cho phương trình x2 + ax + a2 – 1 = 0 (ẩn x và tham số a). Tìm giá trị lớn nhất mà nghiệm của phương trình có thể đạt được.