Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán phần số học trường THCS Tân Trào

Tổng hợp bộ đề thi, kiểm tra học kỳ 1 lớp 6 môn Toán trường THCS Tân Trào kèm đáp án. Giúp các em có thể tự ôn tập và thử sức với bộ đề thi này.

  NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

  I- PHẦN TRẮC NGHIỆM:

  Chọn câu trả lời đúng.

  1:   Cho tập hợp B = { 3; 4; 5; 16 }.Cách viết đúng là:

  A. 3  ⊂ B

  B.{ 3; 4 }∈ B

  C.{ 3;4; 5 } ⊂ B

  D.  3 ∉ B

  2: Giá trị của biểu thức 5.2bằng:

  A. 1000

  B.  30

  C.  40

  D.  125

  3:   ƯCLN(96,160,192) bằng

  A. 16

  B.  24

  C.32

  D.48

  4:  Cho a  b và a, b ∈ N*.

  A. ƯCLN(a,b) = b và BCNN(a,b) = a

  B.  ƯCLN(a,b) = a

  C.BCNN(a,b) = b

  D.Câu a và b làđúng

  5:    Kết quả của phép tính (-16) + |-14| bằng:

  A. 30
  B.-30
  C.2
  D.-2

  6:    Tổng  a –( -b + c – d) bằng:

  A. a – b +c – d
  B.a+ b+c+d
  C.a+b+c – d
  D.a+b-c+d

  7:   Nếu M nằm giữa 2 điểm A và B thì :

  A. AM+MB= AB2
  B. AM+MB = AB
  C.AM+MB<AB
  D. AM+MBAB

  8: Cho đoạn thẳng AB = 6cm .Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB thì

  A. IA=IB= 6 cm
  B.AB<IB
  C.IA=IB= 3cm
  D.IA+IB>AB

  II- PHẦN TỰ LUẬN:

  1: Thực hiện phép tính

  a) 3. 52 – 16: 22

  b) 20- [30 – (5-1)2]

  c) ( -16) + (- 84)

  2:  Tìm x biết

  a)  – 36 + x = – 4

  b) ⌊x-2⌋ = 3

  3: Họcsinh khối 6 khi xếp hàng 10, hàng 12, hàng 15 đều vừa đủ hàng. Biết số HSkhối 6 trong khoảng từ 200 đến 250. Tính số HS khối 6.

  4: Cho đoạn thẳng AB dài 8cm. Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM=4cm.

  a) Điểm M có nằm giữa hai điểm A và B không? Vì sao?

  b) M có là trung điểm của AB hay không?

  5: Cho : A = 21+ 22+ 23+ 24+ 25+ …+ 290

  Chứng tỏ A chia hết cho 7


  ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM  

  Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
  Đáp án C C C A D D B C

  Tự luận

  1. a) 3. 52 – 16: 22  = 75 – 4= 71

  b) 20- [30 – (5-1)2] = 20- [30 – 42] = 20- [30 – 16]

  =20-14=6

  c )  -16 + (-84) = -100

  2.

  a)  – 36 + x = – 4

  x = (-4) – (-36)

  x= ( -4) +36

  x = 32

  b) ⌊x-2⌋ = 3

  x-2 = 3

  hoặc x-2 = -3

  Nếu  x-2 = 3

  x= 3+2 = 5

  Nếu    x-2 = -3

  x = -3+2= -1

  3, Gọi số họcsinh khối6 là a

  Theo đề bài ta có: a ∈ BC(10,12,15) và 200 ≤ a ≤ 250

  BCNN(10;12;15) =60

  BC(10;12;15) = B(60) = {0; 60; 120; 180; … }

  Vì a ∈ BC(10,12,15)  và 200≤ a ≤ 250 nên a =240

  Vậy số họcsinh khối 6 là 240.

  4.

  Hình vẽ: 

  a)     Trên cùng tia AB có AM<AB( Vì 4cm<8cm)

  Điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

  b) Vì  điểm M nằm giữa hai điểm A và B nên ta có:

  AM + MB = AB

  Thay AM = 4cm ; AB = 8 cm ta được:

  4 + MB = 8

  => MB =8 – 4= 4(cm)

  =>MA=MB (= 4 cm)

  +) M là trung điểm của đoạn thẳng AB vì:

  M nằm giữa A và B và MA=MB

  5. A =  21+ 22+ 23+ 24+ 25+ …+ 290 = ( 21+ 22+ 23)+ (24+25+ 26)+ ( 27+ 28+ 29)+ …+(295+ 296+ 23+          +297)+ (298+ 299+ 290)

  = (21+ 22+ 23) + 23.( 21+ 22+ 23) +…

  + 297.( 21+ +22+ 23)

  = 1.14 + 23.14+…+ 297.14

  = 14.(1+ 23+… +297).

  = 2.7.(1+ 23+… +297).

  Vậy A chia hết cho 7.