Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán Khánh Hòa năm 2016 – 2017

Đề thi học kỳ 1 là một trong những dạng đề thi tổng hợp kiến thức. Với kỳ thi học kỳ 1 sẽ tổng hợp kiến thức trong 1 học kỳ vừa qua. Nhằm đánh giá năng lực học tập của học sinh trong học kỳ 1. Và sau đây là bộ đề thi học kỳ 1 lớp 6 môn Toán của tỉnh Khánh Hòa.

  NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

  Kính mời thầy cô và các em tham khảo: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 Phòng GD&ĐT Ninh Hòa, Khánh Hòa năm học 2016 – 2017. Đề thi bám sát kiến thức SGK môn Toán lớp 6 học kì 1, nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực học tập của học sinh.

  PHÒNG GD VÀ ĐT NINH HÒA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017
  Môn: TOÁN lớp 6
  Thời gian làm bài: 90 phút (Không tính thời gian phát đề)

  Bài 1. (2,25 điểm) Thực hiện phép tính

  a) 2.52 – 176 : 23

  b) 17.5 + 7.17 – 16.12

  c) 2015 + [38 – (7 –  1)2] – 20170

  Bài 2. (2,25 điểm) Tìm x, biết

  a) 8.x + 20 = 76

  b) 10 + 2.(x – 9) = 45 : 43

  c) 54 ⋮ x; 270 ⋮ x và 20 ≤ x ≤ 30

  Bài 3. (1,5 điểm)

  a) Tính số phần tử của tập hợp A = {17; 19; 21; 23; …. ; 2017}

  b) Viết tập P các số nguyên tố nhỏ hơn 10.

  c) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 3; -5; 6; 4; -12; -9; 0

  Bài 4. (1,5 điểm)

  Số học sinh khối 6 của trường là một số tự nhiên có ba chữ số. Mỗi khi xếp hàng 18, hàng 21, hàng 24 đều vừa đủ hàng.
  Tính số học sinh khối 6 của trường đó.

  Bài 5. (2,0 điểm)

  Trên tia Ox, vẽ hai điểm A và B sao cho OA = 4cm, OB = 7cm.

  a) Trong ba điểm O, A, B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

  b) So sánh OA và AB.

  c) Trên tia BO vẽ điểm C sao cho BC = 5cm. Tính AC, từ đó hãy chứng tỏ C là trung điểm của đoạn thẳng OA.

  Bài 6 (0,5 điểm)

  Tìm số tự nhiên n, biết 2.n + 5 chia hết cho n + 1

  ——– HẾT ——–

  Đáp án và hướng dẫn chấm

  Bài

  Đáp án

  Điểm

  1.a

  2.52 – 176 : 23

  0,75

  = 2.25 – 176 : 8

  0,25

  = 50 – 22

  0,25

  = 28

  0,25

  1.b

  17.5 + 7.17 – 16.12

  0,75

  = 17.(5 + 7) – 16.12

  0,25

  = 17.12 – 16.12

  = 12.(17 – 16)

  0,25

  = 12.1 = 12

  0,25

  1.c

  2015 + [38 – (7 – 1)2] – 20170

  0,75

  = 2015 + [38 – 62] – 20170

  0,25

  = 2015 + [38 – 36] – 1

  0,25

  = 2015 + 2 – 1 = 2016

  0,25

  2.a

  8.x + 20 = 76

  0,75

  8.x = 76 – 20

  8.x = 56

  0,25

  x = 56 : 8

  0,25

  x = 7

  Vậy x = 7

  0,25

  2.b

  10 + 2.(x – 9) = 45 : 43

  0,75

  10 + 2.(x – 9) = 42 = 16

  0,25

  2.(x – 9) = 16 – 10 = 6

  0,25

  x – 9 = 6 : 2 = 3

  x = 3 + 9 = 12

  Vậy x = 12

  0,25

  2.c

  54 ⋮ x; 270 ⋮ x và 20 ≤ x ≤ 30

  0,75

  + Ta có: 54 ⋮ x và 270 ⋮ x => x € ƯC(54, 270)

  0,25

  + Ta có: 54 = 2.33

  270 = 2.5.33

  Suy ra ƯCLN(54, 270) = 2.33 = 54

  0,25

  => ƯC(54, 270) = Ư(54) = {1; 2; 3; 6; 9; 18; 27; 54}

  Vì 20 ≤ x ≤ 30 nên x = 27

  Vậy x = 27

  0,25

  3.a

  Tính số phần tử của tập hợp A = {17; 19; 21; 23; …. ; 2017}

  0,5

  Số phần tử của tập hợp A là: (2017 – 17) : 2 + 1 = 1001

  0,5

  3.b

  Viết tập P các số nguyên tố nhỏ hơn 10.

  0,5

  Tập P các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là P = {2; 3; 5; 7}

  0,5

  3.c

  Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 3; -5; 6; 4; -12; -9; 0

  0,5

  Sắp xếp đúng -12; -9; -5; 0; 3; 4; 6

  0,5

  4

  Số học sinh khối 6 của trường là một số tự nhiên có ba chữ số.

  Mỗi khi xếp hàng 18, hàng 21, hàng 24 đều vừa đủ hàng.

  Tìm số học sinh khối 6 của trường đó.

  1,5

  + Gọi x là số học sinh khối 6 cần tìm

  0,25

  + Ta có x € BC(18; 21; 24)

  0,25

  + BCNN(18; 21; 24) = 504

  0,25

  + Nên BC(18; 21; 24) = {0; 504; 1008;…}

  0,25

  + Vì x là số tự nhiên có ba chữ số nên suy ra x = 504

  0,25

  + Vậy số học sinh khối 6 của trường là 504 học sinh

  0,25

  5.a

   OA = 4cm; OB = 7cm; BC = 5cm

  0,25

  Trong ba điểm O, A, B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

  Vì sao?

  0,5

  + Điểm A nằm giữa hai điểm O và B.

  0,25

  + Vì trên tia Ox, có OA < OB (do 4cm < 7cm)

  0,25

  5.b

  So sánh OA và AB.

  0,75

  + Vì điểm A nằm giữa O và B nên OA + AB = OB

  0,25

  + 4cm + AB = 7cm

    AB = 7cm – 4cm = 3cm

  0,25

  + Vì OA = 4cm; AB = 3cm nên OA > AB (do 4cm > 3cm)

  Vậy OA > AB

  0,25

  5.c

  Trên tia BO vẽ điểm C sao cho BC = 5cm. Tính AC.

  Từ đó chứng tỏ C là trung điểm của đoạn thẳng OA

  0,5

  + Trên tia BO, có BA < BC (vì 3cm < 5cm) nên điểm A nằm

  giữa B và C

  Suy ra BA + AC = BC

           3cm + AC = 5cm

           AC = 5cm – 3cm = 2cm

  0,25

  + Trên tia BO, có BC < BO (vì 5cm < 7cm) nên điểm C nằm

   giữa B và O

  Suy ra BC + CO = BO

            5cm + CO = 7cm

           CO = 7cm – 5cm = 2cm

  Vì OA : 2 = 4 : 2 = 2(cm) nên CO = CA = OA : 2

  Suy ra C là trung điểm của OA.

  0,25

  6

  Tìm số tự nhiên n, biết 2.n + 5 chia hết cho n + 1

  0,5

  + Ta có 2.n + 5 ⋮ n + 1

  => 2.n + 2.1 + 3 ⋮ n + 1

  => 2.(n + 1) + 3 ⋮ n + 1

  => 3n + 1

  => n + 1 € Ư (3)

  0,25

  + Ta có Ư(3) = {1; 3}

  Suy ra n + 1 = 1 => n = 0

            n + 1 = 3 => n = 2

  Vậy n € {0; 2}

  0,25