Đề thi học kỳ 1 là một trong những dạng đề thi tổng hợp kiến thức. Với kỳ thi học kỳ 1 sẽ tổng hợp kiến thức trong 1 học kỳ vừa qua. Nhằm đánh giá năng lực học tập của học sinh trong học kỳ 1. Và sau đây là bộ đề thi học kỳ 1 lớp 6 môn Toán của tỉnh Khánh Hòa.

Kính mời thầy cô và các em tham khảo: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 Phòng GD&ĐT Ninh Hòa, Khánh Hòa năm học 2016 – 2017. Đề thi bám sát kiến thức SGK môn Toán lớp 6 học kì 1, nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực học tập của học sinh.

PHÒNG GD VÀ ĐT NINH HÒA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017
Môn: TOÁN lớp 6
Thời gian làm bài: 90 phút (Không tính thời gian phát đề)

Bài 1. (2,25 điểm) Thực hiện phép tính

a) 2.52 – 176 : 23

b) 17.5 + 7.17 – 16.12

c) 2015 + [38 – (7 –  1)2] – 20170

Bài 2. (2,25 điểm) Tìm x, biết

a) 8.x + 20 = 76

b) 10 + 2.(x – 9) = 45 : 43

c) 54 ⋮ x; 270 ⋮ x và 20 ≤ x ≤ 30

Bài 3. (1,5 điểm)

a) Tính số phần tử của tập hợp A = {17; 19; 21; 23; …. ; 2017}

b) Viết tập P các số nguyên tố nhỏ hơn 10.

c) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 3; -5; 6; 4; -12; -9; 0

Bài 4. (1,5 điểm)

Số học sinh khối 6 của trường là một số tự nhiên có ba chữ số. Mỗi khi xếp hàng 18, hàng 21, hàng 24 đều vừa đủ hàng.
Tính số học sinh khối 6 của trường đó.

Bài 5. (2,0 điểm)

Trên tia Ox, vẽ hai điểm A và B sao cho OA = 4cm, OB = 7cm.

a) Trong ba điểm O, A, B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

b) So sánh OA và AB.

c) Trên tia BO vẽ điểm C sao cho BC = 5cm. Tính AC, từ đó hãy chứng tỏ C là trung điểm của đoạn thẳng OA.

Bài 6 (0,5 điểm)

Tìm số tự nhiên n, biết 2.n + 5 chia hết cho n + 1

——– HẾT ——–

Đáp án và hướng dẫn chấm

Bài

Đáp án

Điểm

1.a

2.52 – 176 : 23

0,75

= 2.25 – 176 : 8

0,25

= 50 – 22

0,25

= 28

0,25

1.b

17.5 + 7.17 – 16.12

0,75

= 17.(5 + 7) – 16.12

0,25

= 17.12 – 16.12

= 12.(17 – 16)

0,25

= 12.1 = 12

0,25

1.c

2015 + [38 – (7 – 1)2] – 20170

0,75

= 2015 + [38 – 62] – 20170

0,25

= 2015 + [38 – 36] – 1

0,25

= 2015 + 2 – 1 = 2016

0,25

2.a

8.x + 20 = 76

0,75

8.x = 76 – 20

8.x = 56

0,25

x = 56 : 8

0,25

x = 7

Vậy x = 7

0,25

2.b

10 + 2.(x – 9) = 45 : 43

0,75

10 + 2.(x – 9) = 42 = 16

0,25

2.(x – 9) = 16 – 10 = 6

0,25

x – 9 = 6 : 2 = 3

x = 3 + 9 = 12

Vậy x = 12

0,25

2.c

54 ⋮ x; 270 ⋮ x và 20 ≤ x ≤ 30

0,75

+ Ta có: 54 ⋮ x và 270 ⋮ x => x € ƯC(54, 270)

0,25

+ Ta có: 54 = 2.33

270 = 2.5.33

Suy ra ƯCLN(54, 270) = 2.33 = 54

0,25

=> ƯC(54, 270) = Ư(54) = {1; 2; 3; 6; 9; 18; 27; 54}

Vì 20 ≤ x ≤ 30 nên x = 27

Vậy x = 27

0,25

3.a

Tính số phần tử của tập hợp A = {17; 19; 21; 23; …. ; 2017}

0,5

Số phần tử của tập hợp A là: (2017 – 17) : 2 + 1 = 1001

0,5

3.b

Viết tập P các số nguyên tố nhỏ hơn 10.

0,5

Tập P các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là P = {2; 3; 5; 7}

0,5

3.c

Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 3; -5; 6; 4; -12; -9; 0

0,5

Sắp xếp đúng -12; -9; -5; 0; 3; 4; 6

0,5

4

Số học sinh khối 6 của trường là một số tự nhiên có ba chữ số.

Mỗi khi xếp hàng 18, hàng 21, hàng 24 đều vừa đủ hàng.

Tìm số học sinh khối 6 của trường đó.

1,5

+ Gọi x là số học sinh khối 6 cần tìm

0,25

+ Ta có x € BC(18; 21; 24)

0,25

+ BCNN(18; 21; 24) = 504

0,25

+ Nên BC(18; 21; 24) = {0; 504; 1008;…}

0,25

+ Vì x là số tự nhiên có ba chữ số nên suy ra x = 504

0,25

+ Vậy số học sinh khối 6 của trường là 504 học sinh

0,25

5.a

https://dethikiemtra.com/wp-content/uploads/2017/01/2017-01-03_155807.png OA = 4cm; OB = 7cm; BC = 5cm

0,25

Trong ba điểm O, A, B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Vì sao?

0,5

+ Điểm A nằm giữa hai điểm O và B.

0,25

+ Vì trên tia Ox, có OA < OB (do 4cm < 7cm)

0,25

5.b

So sánh OA và AB.

0,75

+ Vì điểm A nằm giữa O và B nên OA + AB = OB

0,25

+ 4cm + AB = 7cm

  AB = 7cm – 4cm = 3cm

0,25

+ Vì OA = 4cm; AB = 3cm nên OA > AB (do 4cm > 3cm)

Vậy OA > AB

0,25

5.c

Trên tia BO vẽ điểm C sao cho BC = 5cm. Tính AC.

Từ đó chứng tỏ C là trung điểm của đoạn thẳng OA

0,5

+ Trên tia BO, có BA < BC (vì 3cm < 5cm) nên điểm A nằm

giữa B và C

Suy ra BA + AC = BC

         3cm + AC = 5cm

         AC = 5cm – 3cm = 2cm

0,25

+ Trên tia BO, có BC < BO (vì 5cm < 7cm) nên điểm C nằm

 giữa B và O

Suy ra BC + CO = BO

          5cm + CO = 7cm

         CO = 7cm – 5cm = 2cm

Vì OA : 2 = 4 : 2 = 2(cm) nên CO = CA = OA : 2

Suy ra C là trung điểm của OA.

0,25

6

Tìm số tự nhiên n, biết 2.n + 5 chia hết cho n + 1

0,5

+ Ta có 2.n + 5 ⋮ n + 1

=> 2.n + 2.1 + 3 ⋮ n + 1

=> 2.(n + 1) + 3 ⋮ n + 1

=> 3n + 1

=> n + 1 € Ư (3)

0,25

+ Ta có Ư(3) = {1; 3}

Suy ra n + 1 = 1 => n = 0

          n + 1 = 3 => n = 2

Vậy n € {0; 2}

0,25