Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Anh 2018 – THCS Lê Lợi

Sau đây xin mời các em cùng tham khảo bộ đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7. Của trường THCS Lê Lợi, đây là một trong những bộ đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh mới nhất hiện nay. Bộ đề thi với thời gian làm bài là 45 phút với tổng 4 phần câu hỏi. Sau đây xin mời các em cùng tham khảo bộ đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 này.

Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Anh 2018 – THCS Lê Lợi

I. Choose the best answer to complete each one below. ( 4 ms)

1. We have Math……Tuesday and Friday.

A. in              B. on            C. at              D. of

2. American students have two……minute breaks each day.

A. 5         B. 10           C. 15       D. 20

3. American students take part…..different activities after school.

A. at       B. on      C. in          D. for

4. Nam is interested in……experiments in his free time.

A. do        B. does         C. to do       D. doing

Thẻ tìm kiếm:

Bài Liên Quan