Đề kiểm tra lớp 8 môn Văn học kì 2 của trường THCS Nguyễn Trãi là tài liệu tham khảo bổ ích cho tất cả các em trong kỳ thi sắp tới: Hãy nói “không” với các tệ nạn (Gợi ý: Hãy viết một bài văn nghị luận để nêu rõ tác hại của một trong các tệ nạn xã hội mà chúng ta cần kiên quyết và nhanh chóng bài trừ như cờ bạc, tiêm chích ma túy, hoặc tiếp xúc với văn hóa phẩm không lành mạnh…)

Đọc hiểu (3,0 điểm)

Đọc kĩ văn bản và trả lời câu hỏi

“… Nay ta chọn binh pháp các nhà hợp thành một quyển gọi là Binh thư yếu lược. Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này. Theo lời dạy bảo của ta, thì mới phải đạo thần chú, nhược bằng khinh bỏ sách này, trái lời dạy bảo của ta, tức là kể nghịch thù.

Vì sao vậy? Giặc với ta là kẻ không đội trời chung, các ngươi điềm nhiên không biết rửa nhục, không lo trừ hung, không dạy quân sĩ, chẳng khác nào quay mũi giáo mà chịu đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc. Nếu vậy, rồi đây sau khi giặc giã dẹp yên, muôn đời để thẹn, há còn mặt mũi nào đứng trong trời đất nữa? Ta viết bài hịch này để các ngươi biết bụng ta.”

(Ngữ văn 8 – tập 2 – SGK 58)

Câu 1: Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào? (0,5 điểm) Tác giả là ai (0,5 điểm) Thể loại gì? (0,5 điểm)

Câu 2. Phương thức biểu đạt chính nào được sử dụng trong đoạn văn trên? (0,5 điểm)

Câu 3. Nêu nội dung chính của đoạn văn (0,5 điểm)

Câu 4: Xét về mục đích nói, các câu sau thuộc kiểu câu gì? (0,5 điểm)

a. Ta viết bài hịch này để các ngươi biết bụng ta.

b. Vì sao vậy?

Làm văn (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm) Qua đoạn văn trên, em hãy viết đoạn văn ngắn trình bàu suy nghĩ của mình về lòng yêu nước căm thù của tác giả

Câu 2 (5,0 điểm) Học sinh chọn 1 trong 2 đề sau

Đề 1: Em hãy thuyết minh về một loài hoa em yêu thích

Đề 2: Hãy nói “không” với các tệ nạn (Gợi ý: Hãy viết một bài văn nghị luận để nêu rõ tác hại của một trong các tệ nạn xã hội mà chúng ta cần kiên quyết và nhanh chóng bài trừ như cờ bạc, tiêm chích ma túy, hoặc tiếp xúc với văn hóa phẩm không lành mạnh)