Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 4 2019 – Tính chu vi mảnh đất đó

Sau đây dapandethi xin được chia sẻ với các em và toàn bộ phụ huynh bộ đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 4. Đây là bộ đề kiểm tra học kỳ 1 lớp 4 năm học 2018-2019 mới nhất. Và sau đây xin mời các em và toàn bộ phụ huynh cùng tham khảo nội dung và đáp án chi tiết ngay sau đây.

  NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

  Trường: Tiểu học       ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ I

  Họ & tên HS: ……..………………  MÔN: TOÁN
  THỜI GIAN: 40 PHÚT
  Lớp: 4 ……….
  NĂM HỌC: 2018 – 2019 

   I/ PHẦN I. TRẮC NGHIỆM .

  Hãy khoanh vào ý trước câu trả lời đúng.

  1: (0,5 điểm) Giá trị của chữ số 8 trong số  83 574 là:

  • A. 80
  • B. 800
  • C. 8000
  • D. 80000

  2:. (0,5 điểm) Tính trung bình cộng của các số 96; 99, 102; 105; 108 là:

  • A. 12
  • B. 102
  • C. 112
  • D. 510

  3(0,5 điểm)  Số thích hợp để viết vào chỗ chấm  6m29dm2 =…. dm2 là:

  • A. 609
  • B. 690
  • C. 6009
  • D. 69

  4: (0,5điểm) ) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm 2 tấn 75kg =…..kg là:

  • A. 275
  • B. 27500
  • C. 200075
  • D. 2075

  5: (1đ) Cho hình vẽ ABCD là hình chữ nhật

  a. Đoạn thẳng BC vuông góc với các đoạn thẳng ……và …….

  b. Đoạn thẳng  BC song song với đoạn thẳng ……

  6: (0,5 đ)    Viết số “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 đơn vị” được viết là

  • A.  602 507
  • B. 600 257
  • C. 602 057
  • D. 620 507

  7: (2đ)    Đặt tính rồi tính :

  • a) 307 x 40
  • b) 672 : 21
  • c)  572863 + 280192
  • d)  728035 – 49382

  8: 1 điểm)  Tính bằng cách thuận tiện nhất: 2 x 39 x5

  9: (1đ) Tính giá trị biểu thức: ( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

  10: (2,5đ) Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng chiều dài và chiều rộng bằng 270m, chiều dài hơn chiều rộng là 56m.

  • a, Tính chu vi mảnh đất đó ?
  • b, Tính diện tích mảnh đất đó?

  Đáp án gợi ý chi tiết tham khảo.

  Phần trắc nghiệm

  • 1: D (0.5 đ)
  • 2: B (0.5 đ)
  • 3: A (0.5 đ)
  • 4: D (0.5 đ)
  • 6: D (0.5 đ)

  Phần tự luận.

  5: ( 1 đ) a) AB ; DC b) AD

  7: ( 2 đ) HS đặt tính đúng và có kết quả:

  • a) = 12280 b) = 32
  • c) =853055 d) = 678653

  8: ( 1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

  2 x 39 x5 =39 x ( 2×5) =39 x10 = 390

  9 : ( 1 đ ) Tính giá trị biểu thức

  ( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

  = 2145 x 4 + 1537 – 249

  = 8580 + 1537 – 249

  = 10117 – 249

  = 9868

  10 : (2,5đ)Giải

  Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là :           (0,25đ)

  (270 + 56) : 2 = 163 (m)                             (0,25đ)

  Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là:                 (0,25đ)

  163 – 56 = 107 (m)                                       (0,25đ)

  Chu vi mảnh đất hình chữ nật là:               (0,25đ)

  (163 + 107) x 2 = 540 (m)              (0,25đ)

  Diện tích hình chữ nhật là:             (0,25đ)

  163 x 107   = 17441 (m2)               (0,25đ)

  Đáp số:  Chu vi, 540 m               (0,25đ)

  Diện tích, 17441m       (0,25đ)

  Xem thêm: Đề kiểm tra học kì 1 lớp 4 môn Khoa Học có đáp án 2017