Đáp án đề thi môn Hóa học THPT Quốc gia 2020 tất cả 24 mã đề

Dưới đây là đáp án đề thi môn Hóa THPT Quốc gia 2020 mới nhất. Được dapandethi cập nhật liên tục đáp án 24 mã đề môn Hóa THPT Quốc gia 2020 nhanh nhất. Giúp các em có thể nhanh chóng tra cứu và đánh giá năng lực làm bài thi của mình.

  NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

  Và ngay sau đây là đề thi môn Hóa THPT Quốc gia 2020 chính thức. Xin mời các em cùng tham khảo ngay sau đây!

  Đề thi môn Hóa THPT Quốc gia 2020 chính thức

  Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia 2020 tham khảo

  Và ngay dưới đây là đáp án tham khảo 24 mã đề môn Hóa THPT Quốc gia 2020 mới nhất.

  Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 201

  41. C 42.D 43. B 44.A 45. B 46.D 47.C 48.D 49.C 50.D
  51.D 52.B 53.A 54.A 55.C 56.B 57.B 58.A 59.A 60.B
  61.A 62.B 63.B 64.D 65.A 66.B 67.D 68.D 69.D 70.A
  71.A 72.D 73.A 74.B 75.D 76.A 77.D 78.B 79.D 80.A

  Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 202

  41.A 42. D 43. B 44. A 45. A 46.C 47.B 48.C 49.D 50.B
  51.A 52.D 53.A 54.B 55.C 56.D 57.D 58.B 59.C 60.A
  61.B 62.B 63.B 64.A 65.A 66.A 67.B 68.B 69.D 70.A
  71.A 72.D 73.A 74.B 75.D 76.A 77.D 78.D 79.A 80.A

  Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 203

  41.D 42. C 43.D 44.D 45.B 46.C 47.A 48.D 49.C 50.B
  51.B 52.B 53.C 54.A 55.D 56.B 57.A 58.C 59.B 60.A
  61.C 62.D 63.D 64.A 65.A 66.C 67.A 68.A 69.D 70.A
  71.C 72.A 73.C 74.A 75.B 76.C 77.C 78.A 79.D 80.A

  Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 204

  41. B 42. A 43. D 44. B 45. B 46.C 47.C 48.A 49.A 50.C
  51.D 52.B 53.B 54.C 55.D 56.C 57.D 58.B 59.D 60.D
  61.A 62.A 63.B 64.B 65.C 66.A 67.C 68.D 69.A 70.B
  71.B 72.D 73.C 74.A 75.A 76.B 77.B 78.B 79.D 80.C

  Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 205

  41. A 42.D 43.C 44.C 45.D 46.D 47.A 48.D 49.C 50.C
  51.B 52.C 53.D 54.A 55.D 56.A 57.C 58.B 59.A 60.B
  61.A 62.C 63.D 64.C 65.D 66.D 67.D 68.A 69.D 70.A
  71.A 72.C 73.C 74.A 75.A 76.C 77.A 78.D 79.D 80.D

  Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 206

  41.A 42.D 43.D 44.D 45.B 46.A 47.D 48.B 49.B 50.A
  51.A 52.C 53.C 54.C 55.B 56.D 57.B 58.B 59.D 60.B
  61.C 62.A 63.C 64.A 65.B 66.C 67.A 68.D 69.C 70.C
  71.D 72.B 73.A 74.B 75.D 76.C 77.A 78.B 79.C 80.D

  Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 207

  41. C 42. C 43. B 44. C 45. A 46.D 47.C 48.A 49.A 50.A
  51.C 52.C 53.B 54.A 55.A 56.A 57.C 58.B 59.D 60.D
  61.D 62.B 63.A 64.D 65.D 66.C 67.A 68.C 69.D 70.B
  71.C 72.D 73.D 74.D 75.D 76.B 77.C 78.B 79.B 80.A

  Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 208

  41. D 42.D 43. A 44. B 45. C 46.A 47.C 48.B 49.C 50.C
  51.D 52.D 53.B 54.B 55.C 56.B 57.C 58.B 59.A 60.B
  61.D 62.A 63.A 64.B 65.A 66.A 67.A 68.C 69.D 70.C
  71.D 72.A 73.C 74.A 75.C 76.A 77.C 78.B 79.B 80.B

  Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 209

  41.D 42. C 43. C 44. A 45. C 46.A 47.D 48.A 49.C 50.D
  51.D 52.A 53.B 54.B 55.B 56.A 57.D 58.D 59.B 60.D
  61.D 62.D 63.C 64.C 65.B 66.B 67.A 68.B 69.B 70.C
  71.B 72.C 73.B 74.C 75.A 76.B 77.C 78.B 79.C 80.C

  Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 210

  41. B 42. C 43. D 44. C 45. C 46.C 47.B 48.B 49.C 50.A
  51.C 52.D 53.B 54.A 55.D 56.D 57.D 58.A 59.B 60.B
  61.C 62.A 63.A 64.B 65.B 66.D 67.B 68.A 69.A 70.D
  71.B 72.B 73.B 74.A 75.A 76.D 77.D 78.B 79.D 80.A

  Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 211

  Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 212

  41. A 42. A 43. B 44. B 45. C 46.C 47.D 48.A 49.B 50.B
  51.C 52.C 53.A 54.B 55.D 56.D 57.C 58.D 59.D 60.C
  61.C 62.A 63.C 64.D 65.D 66.B 67.D 68.D 69.A 70.D
  71.A 72.B 73.C 74.C 75.C 76.B 77.A 78.A 79.A 80.C

  Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 213

  41.D 42. D 43. C 44.B 45. C 46.C 47.A 48.C 49.A 50.A
  51.D 52.C 53.A 54.A 55.B 56.A 57.B 58.C 59.B 60.B
  61.B 62.D 63.B 64.C 65.D 66.A 67.D 68.D 69.C 70.C
  71.C 72.C 73.D 74.B 75.D 76.B 77.B 78.A 79.B 80.A

  Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 214

  Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 215

  41. B 42. D 43. A 44.C 45. D 46.C 47.B 48.D 49.D 50.D
  51.A 52.C 53.D 54.C 55.D 56.A 57.A 58.A 59.C 60.A
  61.B 62.B 63.C 64.B 65.D 66.B 67.C 68.C 69.C 70.B
  71.D 72.D 73.D 74.B 75.C 76.C 77.B 78.A 79.A 80.B

  Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 216

  41. A 42. A 43. A 44. D 45. D 46.C 47.C 48.D 49.B 50.B
  51.D 52.A 53.D 54.B 55.C 56.A 57.A 58.B 59.D 60.A
  61.D 62.A 63.A 64.B 65.C 66.C 67.C 68.D 69.A 70.B
  71.D 72.C 73.A 74.B 75.B 76.B 77.B 78.D 79.C 80.D

  Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 217

  41.A 42.C 43.C 44.D 45.B 46.B 47.D 48.D 49.C 50.D
  51.A 52.B 53.A 54.B 55.B 56.B 57.A 58.B 59.B 60.D
  61.D 62.D 63.A 64.A 65.D 66.D 67.D 68.C 69.C 70.A
  71.A 72.D 73.C 74.C 75.A 76.D 77. 78.D 79.A 80.A

  Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 218

  Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 219

  Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 220

  Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 221

  41.B 42.D 43.D 44.B 45.C 46.C 47.D 48.C 49.A 50.D
  51.C 52.A 53.D 54.A 55.C 56.C 57.A 58.B 59.D 60.A
  61.C 62.A 63.B 64.A 65.B 66.D 67.B 68.A 69.D 70.B
  71.B 72.B 73.D 74.D 75.D 76.D 77.A 78.B 79.B 80.A

  Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 222

  41.B 42.C 43.C 44.D 45.C 46.A 47.C 48.D 49.C 50.B
  51.B 52.B 53.C 54.C 55.B 56.D 57.B 58.D 59.B 60.C
  61.B 62.A 63.A 64.A 65.B 66.C 67.B 68.B 69.A 70.B
  71.A 72.A 73.A 74.C 75.A 76.A 77.A 78.D 79.C 80.B

  Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 223

  41. B 42. B 43. B 44. A 45. D 46.C 47.C 48.A 49.C 50.B
  51.A 52.C 53.D 54.C 55.B 56.D 57.C 58.D 59.D 60.A
  61.D 62.D 63.C 64.B 65.C 66.C 67.A 68.D 69.B 70.A
  71.D 72.D 73.A 74.C 75.B 76.B 77.D 78.B 79.A 80.B

  Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 224

  41. D 42. D 43. C 44. C 45. B 46.C 47.D 48.D 49.C 50.D
  51.D 52.B 53.B 54.B 55.C 56.D 57.C 58.A 59.D 60.A
  61.B 62.A 63.A 64.B 65.D 66.A 67.D 68.B 69.B 70.D
  71.A 72.C 73.C 74.B 75.A 76.D 77.C 78.D 79.A 80.B

  Như vậy trên đây là dánh sách đề thi và đáp án môn Hóa THPT Quốc gia 2020 tham khảo. Hi vọng sẽ giúp cho các em có thể tra cứu và đánh giá năng lực làm bài của mình một cách tốt nhất. Chúc các em đạt được két quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia 2020 này.