Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 6

Sắp xếp các cơ quan sau đây theo 4 cơ quan nhà nước : 

Lời giải chi tiết:

Câu 7

Cơ quan nào được ban hành pháp luật?

Lời giải chi tiết:

Câu 8

Việc sửa đổi Hiến pháp phải được bao nhiêu đại biểu tán thành :

- 2/3 số đại biểu.

- 1/2 số đại biểu.

- 100% số đại biểu.

Lời giải chi tiết:

Việc sửa đổi hiến pháp phải được 100% số đại biểu tán thành.

Câu 9

Đánh dấu các quyền và nghĩa vụ sau đây được quy định trong Hiến pháp năm 1992 với đối tượng là công dân - học sinh (dưới 18 tuổi).

Tài liệu tham khảo :

* Từ 1945 đến nay đã ban hành 4 bản Hiến pháp :

- Hiến pháp năm 1946

- Hiến pháp năm 1959

- Hiến pháp năm 1980

- Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi bổ sung năm 2001).

* Hiến pháp năm 1992

* Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

Lời giải chi tiết:

dapandethi.vn