Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tài sản nhà nước bao gồm (điền vào các cột trống sau) :

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Em cho biết từ nào sau đây thuộc lợi ích công cộng (đánh dấu x vào ô trống) :

 Công viên

 Bệnh viện

 Trường học

 Cầu

 Đường 

 Ao cá hợp tác xã

 Vườn cây ăn quả

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Có ý kiến cho rằng : Cơ sở vật chất của xã hội bao gồm (đánh dấu x vào ô trống dưới đây) :

 Tài sản nhà nước

 Lợi ích công cộng

 Cả hai ý kiến trên

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Những tài sản thuộc quyền sở hữu toàn dân do ai sử dụng, định đoạt ?

Lời giải chi tiết:

Điều 53 Hiến pháp 2013 quy định: "Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý".

dapandethi.vn