Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền các từ vào ô trống cho phù hợp trong sơ đồ sau :

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Điền nội dung vào ô trống của sơ đồ sau :

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp của công dân thuộc các văn bản pháp luật nào ? Thời gian ban hành ?

Lời giải chi tiết:

Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp của công dân được quy định tại Chương 13: Quyền sở hữu (Điều 186 - Điều 244) Bộ Luật Dân sự (2005).

Câu 4

Những người dưới đây có các quyền gì với ngôi nhà (đánh dấu x vào cột cho phù hợp) :

Lời giải chi tiết:

dapandethi.vn